ประกาศ รายชื่อผู้ไม่มารับสลากซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

ลำดับที่ซื้อ- จองงวดประจำวันที่ชื่อ – นามสกุล (กล่อง)รับคืนสลากไปรษณีย์
1 จอง16 ส.ค. 2560นายณรงค์ เจนวากรวงศ์บางกอกน้อย
2 จอง16 ต.ค. 2560นายชุมพล สุดสงวนแม่ริม
3 จอง1 ธ.ค. 2560น.ส.กนกพรรณ ลือไชยษาบางขุนเทียน
4 จอง 2 มี.ค. 2561นายเสี่ยน แก้วอุดมนากลาง
5 ซื้อ16 พ.ค. 2561น.ส.ชูจิตร พัวสกุลอ่อนนุช
6 จอง16 มิ.ย. 2561นางศรีนวล โตบำรุงสุโขไทย
7 ซื้อ1 ก.ค. 2561นายคำสิงห์ อายุอ่อนนากลาง
8 จอง1 ส.ค. 2561น.ส.วรัญญา จันนาหนองบัวลำภู
9 ซื้อ1 ส.ค. 2561น.ส.รัตนา คุณเมืองมาบตาพุด
10 จอง16 ส.ค. 2561น.ส.รัตนา คุณเมืองมาบตาพุด
11 จอง16 ส.ค. 2561น.ส.อรัณญา หม่อมบ่าวนาแก
12 จอง1 ก.ย. 2561น.ส.อรัณญา หม่อมบ่าวนาแก
13 จอง1 ก.ย. 2561นายเสมาเพชร อาจหาญปจ.นครปฐม
14 จอง1 ก.ย. 2561นายกิตติพร ไพบูลย์วิเชียรกุลสมุทรปราการ
15 จอง1 ก.ย. 2561นายหนูเพียร อ่อนอั๊วะนาแก
16 ซื้อ16 ก.ย. 2561นางนพวรรณ แตงนารานครสวรรค์
17 จอง16 ก.ย. 2561น.ส.จันทร์ คำนารักษ์ตาก
18 จอง1 ต.ค. 2561น.ส.รัตนาพร ศรีบุรินทร์นาด้วง
19 จอง1 ต.ค. 2561น.ส.สมัย ประทีปฉายแหลมงอบ
20 จอง1 ต.ค. 2561นางสม แสนอ้ายสันป่าตอง
21 จอง16 ต.ค. 2561นางประคอง ทองงามอ่างทอง
22 จอง16 ต.ค. 2561นางสุกัญญา วิเชียรไชยนครราชสีมา
23 จอง 1 พ.ย. 2561นางดวงสุดา รุ่งเรืองนากลาง
24 จอง16 พ.ย. 2561ร.ต.ต.สมศักดิ์ วัชรพันธุ์นนทบุรี
25 จอง1 ธ.ค. 2561น.ส.บุบผา ตามวาสนาราชดำเนิน
26 จอง16 ธ.ค. 2561นางดุษฎี รสมาลีทุ่งใหญ่
27 จอง16 ธ.ค. 2561น.ส.สุณิสา เย็นสดใสคลองจั่น
28 จอง30 ธ.ค. 2561นางอุ่นเรือน พลแย้มกำแพงเพชร
29 ซื้อ30 ธ.ค. 2561น.ส.ระไว สว่างทั่วธัญบุรี
30 จอง17 ม.ค. 2562เรืออากาศตรีถวิล พรหมพินิจพระพุทธบาท
31 จอง17 ม.ค. 2562นายอุดมวิช กิ่งเกษมบางซื่อ
32 จอง1 ก.พ. 2562นายมานะชัย ผ่องกลางปทุมธานี
33 จอง1 ก.พ. 2562นางสุพัตรา ประสิทธิเดชหลักสี่
34 จอง16 ก.พ. 2562นายพายัพ สิงห์เถื่อนมโนรมย์
35 จอง16 ก.พ. 2562นายประจวบ คำภูษาอุดรธานี
36 จอง1 มี.ค. 2562นางวัฒนา จิรกรรุ่งภพแก่งคอย
37 ซื้อ1 มี.ค. 2562นายประมวล พรมมาโฮมอุบลราชธานี
38 จอง16 มี.ค. 2562นางประนอม ทำการดีปณ.ท่าชัย
39 จอง16 มี.ค. 2562นายประสงค์ บูรณะพงษ์ปณ.บางละมุง
40 จอง1 เม.ย. 2562นายสัญญา สุระทดคลองหาด
41 จอง1 เม.ย. 2562นายประสงค์ บูรณะพงษ์บางละมุง
42 จอง16 เม.ย. 2562นายก้านแก้ว ตันตลาแม่จัน
43 จอง16 เม.ย. 2562นางสายหยุด บุญเจริญลาดกระบัง
44 จอง2 พ.ค. 2562นางสายหยุด บุญเจริญลาดกระบัง
45 จอง2 พ.ค. 2562นายภานุวัฒน์ วงศ์ปิงแม่ริม
46 จอง2 พ.ค. 2562นายพิชัย หอมมงคลศิริพระโขนง
47 ซื้อ2 พ.ค. 2562น.ส.สิริกุล แดงบุตรอุดรธานี
48 จอง16 พ.ค.2562นายวินัย ยุติธรรมยานนาวา
49 จอง16 พ.ค.2562น.ส.มัณฑนี พึ่งชัยชาญสมุทรปราการ
50 จอง16 พ.ค.2562นายณพร คงครองกำแพงเพชร
51 จอง16 พ.ค.2562น.ส.วนิดา วงรินยองบางบัวทอง
52 ซื้อ 1 มิ.ย.2562นายเซ็ง แก้วพวงหนองบัวแดง
53 จอง 1 มิ.ย.2562นายสายันห์ บุราณเก่ายานนาวา
54 จอง 1 มิ.ย.2562น.ส.กนกวรรณ ประชากูลพล
55 จอง 1 มิ.ย.2562นายสมพร คงแสงทองบ้านเขว้า
56 จอง 16 มิ.ย.2562นายสมพร คงแสงทองบ้านเขว้า
57 จอง 16 มิ.ย.2562นายเซ็ง แก้วพวงหนองบัวแดง
58 ซื้อ16 มิ.ย.2562นายอำไพ วรรณวงษ์พลิ้ว
59 จอง16 มิ.ย.2562นายกฤษฎา นักธรรมปทุมธานี
60 จอง1 ก.ค.2562นายกำพุธ พิพัฒน์กุลชาติสมุทราปราการ
61 จอง1 ก.ค.2562นายชโยทิต พันธ์สีบางบ่อ
62 จอง1 ก.ค.2562นางงั่งเชียง แซ่ไหลรองเมือง
63 จอง1 ก.ค.2562น.ส.นุชรา ทุมเทียงเอราวัณ
64 จอง1 ก.ค.2562นางภัคชัญญา ไชยปิงนนทบุรี
65 จอง1 ก.ค.2562นายย้อม สีหะวงษ์เอราวัณ
66 จอง1 ก.ค.2562นายยงยุทธ ฉันทาลุนัยราชดำเนิน
67 จอง1 ก.ค.2562นางวรวรรณ ตาทองบางซื่อ
68 จอง1 ก.ค.2562นายสุพจน์ ธนกิจวรวัฒน์สมุทรปราการ
69 จอง1 ก.ค.2562นางสวย ทองใบเอราวัณ
70 จอง1 ก.ค.2562นายอุสา มาตปัญญาเอราวัณ
71 จอง1 ก.ค.2562นายชานนท์ จดจำอุโมงค์
72 จอง1 ก.ค.2562นายวิสาร ก่อกุลจิรวัฒน์องครักษ์
73 จอง1 ก.ค.2562นางโสภี วงษ์พิมพ์สระแก้ว
74 จอง1 ก.ค.2562นายนรินทร์ เฟื่องฟูโพธิ์ทอง
75 จอง1 ก.ค.2562นายสุมิตร เกษมภักดีกระทู้
76 จอง1 ก.ค.2562นายจำลอง โพธิ์ศรีหนองเรือ
77 จอง1 ก.ค.2562นายหวด หาญสุรีย์หนองเรือ
78 จอง1 ก.ค.2562นายสมศักดิ์ มวลพรมกันทรลักษ์
79 จอง1 ก.ค.2562นายอนันต์ อัศวภูมิโพนทอง
80 จอง1 ก.ค.2562นายอีด ช่วยอ่อนพัทลุง
81 จอง1 ก.ค.2562นางจันทนี บุญประสงค์ไชยา
82 จอง1 ก.ค.2562นายประเสริฐ ศรีแสงเชียงใหม่
83 จอง1 ก.ค.2562น.ส.จรูญ มีทองนนทบุรี
84 จอง1 ก.ค.2562นายผล ทศกูลหาดใหญ่
85 จอง1 ก.ค.2562น.ส.อัญชลี มณีชัยเชียงใหม่
86 จอง1 ก.ค.2562นายสมคิด บุญมีหาดใหญ่
87 จอง1 ก.ค.2562นายสมพร หงษ์ทองหาดใหญ่
88 จอง1 ก.ค.2562นายลู่ยีเลื่อง ฑปภูผาหาดใหญ่
89 จอง1 ก.ค.2562นางศิริวรรณ ชัยวงศ์เชียงใหม่
90 จอง1 ก.ค.2562นายไมตรี สิริพรหมนนทบุรี
91 จอง1 ก.ค.2562น.ส.อารี น้อยสารีจันทบุรี
92 จอง1 ก.ค.2562นายสมพงศ์ แซ่หลีหาดใหญ่
93 จอง1 ก.ค.2562นางขวัญใจ จองบุญนักธรรมนนทบุรี
94 จอง1 ก.ค.2562นายณัฐวัฒน์ จารุชัยวัทน์กุลพระประแดง
95 จอง1 ก.ค.2562นายวิเชียร จันทราตลาดเขต
96 จอง1 ก.ค.2562นายอุทัย สมเพราะบางขุนเทียน
97 จอง1 ก.ค.2562นายสมศักดิ์ เชยสุวรรณพระประแดง
98 จอง1 ก.ค.2562น.ส.สายหยุด ชาลีบางขุนเทียน
99 จอง1 ก.ค.2562นายกิตติคม เกตุแก้วพระประแดง
100 จอง1 ก.ค.2562นายทองงาย ใสกระจ่างตลาดเขต
101 จอง1 ก.ค.2562นางพยอม พรหมประดิษฐ์พระประแดง
102 จอง1 ก.ค.2562นายชัย แซ่ลิ้มตลิ่งชัน
103 จอง1 ก.ค.2562นายประสิทธิ์ หิรัญกุลตลาดเขต
104 จอง1 ก.ค.2562น.ส.ณัฐชลัยย์ แซ่ตั้งบางนา
105 จอง1 ก.ค.2562นายเนียร มีนครปจ.ราชบุรี
106 จอง1 ก.ค.2562นายเปลื้อง ผิวมะลินนทบุรี
107 จอง1 ก.ค.2562นางเพ็กเง็ก แซ่ลี้บางกอกน้อย
108 จอง1 ก.ค.2562นายพยอม บุญป้องนนทบุรี
109 จอง1 ก.ค.2562นายเล็ก โกสินานนท์บางซื่อ
110 จอง1 ก.ค.2562นายศุภชัช บริบาลนุกูลบางซื่อ
111 จอง1 ก.ค.2562นายสัมพันธ์ สืบพิมพ์ปจ.ราชบุรี
112 จอง1 ก.ค.2562นางสมลักษณ์ คชสถานบางซื่อ
113 จอง1 ก.ค.2562นายอภิชา นาสูงเนินนนทบุรี
114 จอง1 ก.ค.2562นายทองปลิว วิเศษสิงห์เลาขวัญ
115 จอง1 ก.ค.2562นายบุญเสริม คริษฐาพิจิตร
116 จอง1 ก.ค.2562นายปิติยศักดิ์ สุทธิประภาปากท่อ
117 จอง1 ก.ค.2562นายพีระ เฉลิมวิวัฒน์สงขลา
118 จอง1 ก.ค.2562นายแพ อั้วคนซื่อเลาขวัญ
119 จอง1 ก.ค.2562น.ส.ราตรี สามกองงามนายายอาม
120 จอง1 ก.ค.2562นางสายธาร ณ ลำปางพะเยา
121 จอง1 ก.ค.2562นายสุนา คำใสหลอดประจันตคาม
122 จอง1 ก.ค.2562นายสมชาย ปิ่นเกตุพะเยา
123 จอง1 ก.ค.2562น.ส.อนงค์นุช แสงทองท่าแร่
124 จอง1 ก.ค.2562นางอ่อนจันทร์ รักภักดีแกดำ
125 จอง1 ก.ค.2562น.ส.ชนัญญา สันหลวงแม่สาย
126 จอง1 ก.ค.2562นายบุญเลี้ยง สุริยะอนุสรณ์ทองผาภูมิ
127 จอง1 ก.ค.2562นางวิสาร โสดวิลัยภูหลวง
128 จอง1 ก.ค.2562นายวิรัตน์ แก้วไชยวาริชภูมิ
129 จอง1 ก.ค.2562นายศุภชัย สิมมาสี่คิ้ว
130 จอง1 ก.ค.2562นางสมบูรณ์ ทองสลับโชคชัย
131 จอง1 ก.ค.2562นายสถิตย์ หวังมีสุขนางรอง
132 จอง1 ก.ค.2562นายสามารถ หอยสังข์นางรอง
133 จอง1 ก.ค.2562นายสมาน อาภรณ์หิรัญบางคล้า
134 จอง1 ก.ค.2562นางอารมณ์ ฟุ้งเดชศรีราชา
135 จอง1 ก.ค.2562น.ส.กรรณิการ์ อุทัยวัฒน์รังสิต
136 จอง1 ก.ค.2562นางจวน ชุมลักษณ์ท่าศาลา
137 จอง1 ก.ค.2562นายจำลอง มุ่งหมายท่าวังผา
138 จอง1 ก.ค.2562นายพนมภร นวลนิ่มท่าศาลา
139 จอง1 ก.ค.2562นายนรินทร์ แสงหล้าสันกำแพง
140 จอง1 ก.ค.2562นายบรรเลง เชียงหนุ้นท่าวังผา
141 จอง1 ก.ค.2562นายยุทธพงศ์ ทองสีแก้วท่าศาลา
142 จอง1 ก.ค.2562นายยุทธเดช จุติโชติท่าศาลา
143 จอง1 ก.ค.2562น.ส.รุจิรา เจริญอภิบาลท่าศาลา
144 จอง1 ก.ค.2562นายสล้าง ทองขวัญท่าศาลา
145 จอง1 ก.ค.2562นายสุชาติ ทิมจ้อยบัวใหญ่
146 จอง1 ก.ค.2562นายอภิสิทธิ์ สุกสายแม่เมาะ
147 จอง1 ก.ค.2562นายกิตติคุณ กุ่งแก้วบ้านโพธิ์
148 จอง1 ก.ค.2562นายแก่น พิมพ์โพธิ์หนองหาน
149 จอง1 ก.ค.2562นายคำรณ พรมมีดอยสะเก็ด
150 จอง1 ก.ค.2562นายโชติอนันต์ ตันติพิพัฒนาบ่อทอง
151 จอง1 ก.ค.2562นางชูศรี ปัญญาพรมดอยสะเก็ด
152 จอง1 ก.ค.2562นายพงษ์พิพัฒน์ พงษ์อินทร์ธรรมสว่างแดนดิน
153 จอง1 ก.ค.2562นางนัน อ่วมบุญมีอุตรดิตถ์
154 จอง1 ก.ค.2562นายเมธวิน สายยาวดอยสะเก็ด
155 จอง1 ก.ค.2562นายวศิน เส็งประโคนประโคนชัย
156 จอง1 ก.ค.2562นายวิชัย สมาธิกุลชัยบ่อทอง
157 จอง1 ก.ค.2562นางสำราญ สุจริตย์ประโคนชัย
158 จอง1 ก.ค.2562นายเฮือง สุดาคำสีชมพู
159 จอง1 ก.ค.2562นายจารึก ลักษณะพริ้มย่านตาขาว
160 จอง1 ก.ค.2562นายนิพนธ์ อุดรรักษ์กาฬสินธุ์
161 จอง1 ก.ค.2562นายประสงค์ กายาไชยแม่ลาว
162 จอง1 ก.ค.2562นายพันธ์ คำปันแก้วแม่ลาว
163 จอง1 ก.ค.2562นางเพียงพอ สอนไชยาวาริชภูมิ
164 จอง1 ก.ค.2562นายยุทธพงค์ พิชัยรัตน์บรบือ
165 จอง1 ก.ค.2562นางวลัยพร เสนาะสารวังสะพุง
166 จอง1 ก.ค.2562นายวัด ยอดจักร์ปากเกร็ด
167 จอง1 ก.ค.2562นายสำพอง สุรินทร์เอราวัณ
168 จอง1 ก.ค.2562นางสายหยุด ลักษณะพริ้มยานตาขาว
169 จอง1 ก.ค.2562นายอธิวัฒน์ มหพลทวีรัตน์กาฬสินธุ์
170 จอง1 ก.ค.2562นางอนงค์ วงษ์ธัญกิจเสนา
171 จอง1 ก.ค.2562นางกลม วรรณภาเอราวัณ
172 จอง1 ก.ค.2562นายแสง สะดาแนนวังสะพุง
173 จอง1 ก.ค.2562นางบรรจง ชัยวิสิทธิ์วังสะพุง
174 จอง1 ก.ค.2562นางผอง สติตันวังสะพุง
175 จอง1 ก.ค.2562นายบัวศรี จุตตะโนวังสะพุง
176 จอง1 ก.ค.2562นายศิริ กองสิงห์วังสะพุง
177 จอง1 ก.ค.2562นายพล บุตรตะพรมเอราวัณ
178 จอง1 ก.ค.2562นางหยัน อินอุเอราวัณ
179 จอง1 ก.ค.2562นายปัน สุขปื้อวังสะพุง
180 จอง1 ก.ค.2562นายประมวล พิมพ์มงคลวังสะพุง
181 จอง1 ก.ค.2562นายถวิล วรรณภาเอราวัณ
182 จอง1 ก.ค.2562นายประเมิน อินเบี้ยวบางกรวย
183 จอง1 ก.ค.2562นายเขียน นาใจคงบางกรวย
184 จอง1 ก.ค.2562นายพิชัย สร้างจันทร์บางกรวย
185 จอง1 ก.ค.2562นางพีรดา ขุนเสถียรบางกรวย
186 จอง1 ก.ค.2562นางจั่น หงษาพยัคฆภูมิพิสัย
187 จอง1 ก.ค.2562ร้อยตรีสุรพงษ์ อังศุธรบางกรวย
188 จอง1 ก.ค.2562นางสุวรรณา คงศิลป์บางกรวย
189 จอง1 ก.ค.2562นางจำปี แสนศรีพยัคฆภูมิพิสัย
190 จอง1 ก.ค.2562นายจันดี ยาสุขศรีพยัคฆภูมิพิสัย
191 จอง1 ก.ค.2562นายสุจริต สิงห์วารีพยัคฆภูมิพิสัย
192 จอง1 ก.ค.2562นางสุวรรณ์ แสงอรุณพยัคฆภูมิพิสัย
193 จอง1 ก.ค.2562นายอ้วย รอดสุโขพยัคฆภูมิพิสัย
194 จอง1 ก.ค.2562น.ส.แสงดาว พรมมาประจันตคาม
195 จอง1 ก.ค.2562นายสุนทร นพรัตน์ปักธงชัย
196 จอง1 ก.ค.2562นายสี ปัญญาคลองหลวง
197 จอง1 ก.ค.2562นายศิริพล ดีมีลำลูกกา
198 จอง1 ก.ค.2562นายวันชัย เธียรพิเชฐลำลูกกา
199 จอง1 ก.ค.2562นางลิ่ม ทวีเมืองบ้านพรุ
200 จอง1 ก.ค.2562นางเพ็ญศรี โภไคยอนันต์ลำลูกกา
201 จอง1 ก.ค.2562น.ส.บุปผา ชาวเหนือพะเยา
202 จอง1 ก.ค.2562นางบัวทอง คำศรีเดชอุดม
203 จอง1 ก.ค.2562นางตุ่น คำลอยพุเตย
204 จอง1 ก.ค.2562นางขวัญ อารีย์วงค์ปักธงชัย
205 จอง1 ก.ค.2562นายฤทธิ์ คำไล้วังสะพุง
206 จอง1 ก.ค.2562นายทองใส เกษเหมวังสะพุง
207 จอง1 ก.ค.2562นายสวน แก้ววงษาวังสะพุง
208 จอง1 ก.ค.2562นายเล็ก คำอ่อนวังสะพุง
209 จอง1 ก.ค.2562นายลวย ศรีมูลคำวังสะพุง
210 จอง1 ก.ค.2562นายภาสกร วิชาโคตรวังสะพุง
211 จอง1 ก.ค.2562นายไพฑูรย์ โพธิ์โนวังสะพุง
212 จอง1 ก.ค.2562นายทวี อินทรมณีพันธ์วังสะพุง
213 จอง1 ก.ค.2562นายทองคำ ขะพินิจวังสะพุง
214 จอง1 ก.ค.2562นายชูศักดิ์ สุขสบายวังสะพุง
215 จอง1 ก.ค.2562นายเจ๊ก เทือกสันเทียะวังสะพุง
216 จอง1 ก.ค.2562นายกมล ประครองญาติวังสะพุง
217 จอง1 ก.ค.2562นายกิตติชัย จะฟู่เชียงใหม่
218 จอง1 ก.ค.2562นางกิมฮวย แจ่มจันทร์บางซื่อ
219 จอง1 ก.ค.2562นางจำปา บัวเกิดบางปู
220 จอง1 ก.ค.2562นางจำลอง ปัญญาโสนนทบุรี
221 จอง1 ก.ค.2562นางซุ่ยหลั่น เจริญรื่นราชดำเนิน
222 จอง1 ก.ค.2562นายพิชัย อรุณไวกิจบางกอกน้อย
223 จอง1 ก.ค.2562นางยุพิน แซ่ซิ่นราชดำเนิน
224 จอง1 ก.ค.2562น.ส.วิริยา นิลนพคุณบางรัก
225 จอง1 ก.ค.2562นายสังเวียน สว่างศิริบางรัก
226 จอง1 ก.ค.2562นายสิทธิชัย ตาทองบางซื่อ
227 จอง1 ก.ค.2562นายสุพจน์ จันแจ้งนนทบุรี
228 จอง1 ก.ค.2562นางบัวริม อภัยมุณีนครราชสีมา
229 จอง1 ก.ค.2562นางทาริกา กมลรัตน์ด่านซ้าย
230 จอง1 ก.ค.2562นางดวงสมร เครื่องกลางนครราชสีมา
231 จอง1 ก.ค.2562นายเฉลิมไชย ประดุจเดชานครราชสีมา
232 จอง1 ก.ค.2562นายคำปัน ตาเกี๋ยนแม่ริม
233 จอง1 ก.ค.2562น.ส.สงวน วงศ์วัฒน์นครนายก
234 จอง1 ก.ค.2562นายสายลม แสนฤดีกระนวน
235 จอง1 ก.ค.2562นายสายจันทร์ แสนโคกกระนวน
236 จอง1 ก.ค.2562นายสำรวย อุทัยพิบูลย์บางกอกน้อย
237 จอง1 ก.ค.2562นางทองมาก ชมชื่นลาดหญ้า
238 จอง1 ก.ค.2562นางปราณี ชมภูพื้นสามเสนใน
239 จอง1 ก.ค.2562น.ส.พิมลวรรณ นพมาศสามเสนใน
240 จอง1 ก.ค.2562นายสุรพล เพิมพูลบวรสามเสนใน
241 จอง1 ก.ค.2562น.ส.ขวัญตา ประดิษฐ์ธีระสามเสนใน
242 จอง1 ก.ค.2562นางระเบียบ พานขุนทดสามโคก
243 จอง1 ก.ค.2562น.ส.จีรวิตรี รุจิเรขวัตรสามโคก
244 จอง1 ก.ค.2562นายสมเกียรติ ครบสีกุลท่าพล
245 จอง1 ก.ค.2562นางสุรนีย์ สุขแสนพร้าว
246 จอง1 ก.ค.2562นางสุรัตน์ มาลัยหอมพิษณุโลก
247 จอง1 ก.ค.2562นายอนุศักดิ์ ศรีหาธาตุหนองคาย
248 จอง1 ก.ค.2562นายวิรัช อร่ามกูลดำเนินสะดวก
249 จอง1 ก.ค.2562น.ส.อารี รุ่งลิขิตเจริญดำเนินสะดวก
250 จอง1 ก.ค.2562นายวินัย ทาเกิดแม่เทา
251 จอง1 ก.ค.2562นางสุปราณี พนมรัตนกุลบ้านฉาง
252 จอง1 ก.ค.2562นางอุ้ม เพ็ชรพิชัยพิชัย
253 จอง1 ก.ค.2562นายสมบัติ ปิติเลิศผักไห่
254 จอง1 ก.ค.2562นายธนิตย์ พิลาวิเชียรบุรี
255 จอง1 ก.ค.2562นางกองนาง ชินโพธิ์บึงสามพัน
256 จอง1 ก.ค.2562นายสุพัฒน์ เสมาทองหล่มสัก
257 จอง1 ก.ค.2562นางท่อน บุสีชาชุมแพ
258 จอง1 ก.ค.2562นางตาล คันธีแม่อาย
259 จอง1 ก.ค.2562นายคำปุน ทองงามยโสธร
260 จอง1 ก.ค.2562นายอุทัย อังคุณะร้อยเอ็ด
261 จอง1 ก.ค.2562นางจันทร์ ผุดผ่องเวียงชัย
262 จอง1 ก.ค.2562นายเกียรติ แซ่แต้ธัญบุรี
263 จอง1 ก.ค.2562นายอุดม น้อยธิบึงกาฬ
264 จอง1 ก.ค.2562นางเรียน ศรีบุรินทร์ภูเรือ
265 จอง1 ก.ค.2562นายเผย จันทร์แสงสีภูเรือ
266 จอง1 ก.ค.2562นายอาทิตย์ จำปีพรมภูเรือ
267 จอง1 ก.ค.2562นางวันดี กันพนมเลย
268 จอง1 ก.ค.2562นายยัง คิริชีเลย
269 จอง1 ก.ค.2562นายพัฒน์สิน พงศ์รัชชานนท์ไทรน้อย
270 จอง1 ก.ค.2562นายสัมฤทธิ์ ชุติมากรณ์ตาคลี
271 จอง1 ก.ค.2562นายบุญรวม น้ำจันทร์ไทรน้อย
272 จอง1 ก.ค.2562นายวัชระ สุขสมบูรณ์ฉะเชิงเทรา
273 จอง1 ก.ค.2562นายสมศักดิ์ ธีระดิษฐฉะเชิงเทรา
274 จอง1 ก.ค.2562นางลัดดา ชละมณีฉะเชิงเทรา
275 จอง1 ก.ค.2562นายธวัชชัย พรหมมาพระพุทธบาท
276 จอง1 ก.ค.2562นายสมพร อรัญญาพระพุทธบาท
277 จอง1 ก.ค.2562นายเนียม สันติชัยกุลพระพุทธบาท
278 จอง1 ก.ค.2562นายสมมาต กฤษสุริยาพระพุทธบาท
279 จอง1 ก.ค.2562นางทวี ธนะมั่นตะพานหิน
280 จอง1 ก.ค.2562นางฉัตรจารีย์ วงศ์พัทธนกุลตาก
281 จอง1 ก.ค.2562น.ส.วิลันดา จันเมืองนครศรีธรรมราช
282 จอง1 ก.ค.2562นายสมบูรณ์ ก๋าจูจัน
283 จอง1 ก.ค.2562นางสมจิตร ตั๋งบุญชูสากเหล็ก
284 จอง1 ก.ค.2562นางทุมมา นะทะศิริห้วยแถลง
285 จอง1 ก.ค.2562นายวินัย ทับอินทร์ตาก
286 จอง1 ก.ค.2562นายชัยศรี เศษมาขอนแก่น
287 จอง1 ก.ค.2562นางกฤษณา นาสมศรีพยุหะคีรี
288 จอง1 ก.ค.2562นายสวัสดิ์ อินทมนต์บ้านไร่
289 จอง1 ก.ค.2562นายวิชัย สวนเมาดีน่าน
290 จอง1 ก.ค.2562น.ส.ทองอินทร์ อู่เงินสูงเม่น
291 จอง1 ก.ค.2562นายไถ่หมก แซ่เจาบ่อไร่
292 จอง1 ก.ค.2562นายทองอินทร์ ศรีแก้วขันแม่แจ่ม
293 จอง1 ก.ค.2562นายมานิตย์ ถวายไชยปราการ
294 จอง1 ก.ค.2562นายทวีศักดิ์ จินาติไชยปราการ
295 จอง1 ก.ค.2562นายบุญธรรม กุลเถื่อนศรีประจันต์
296 จอง1 ก.ค.2562น.ส.ประนอม ศรีตระกูลสุโขทัย
297 จอง1 ก.ค.2562นางไสว บางเหลืองเก้าเลี้ยว
298 จอง1 ก.ค.2562นางบังอร วีระวัฒนพงศ์สุโขทัย
299 จอง1 ก.ค.2562นางจำรัส เกาะมะไฟกบินทร์บุรี
300 จอง1 ก.ค.2562น.ส.วราภรณ์ สิตศิลป์ปัตตานี
301 จอง1 ก.ค.2562นายชูชาติ ชัยประเดิมศักดิ์ศรีสำโรง
302 จอง1 ก.ค.2562นายสิงห์ คำเสียงหล่มเก่า
303 จอง1 ก.ค.2562นายสนั่น ตาลเสี้ยนหัวดง
304 จอง1 ก.ค.2562นายสำเริง พันธุ์แตงลาดพร้าว
305 จอง1 ก.ค.2562นายจรูญ หมวกลาวบางบัวทอง
306 จอง1 ก.ค.2562นายโชติ บุญกล้าบางใหญ่
307 จอง1 ก.ค.2562นายทองสุก อินหมีพลับพลาไชย
308 จอง1 ก.ค.2562นายอุทัย จินภักดีบางบัวทอง
309 จอง1 ก.ค.2562นายกมล กุลจารุสมิตพระโขนง
310 จอง1 ก.ค.2562น.ส.นิดดา ผ่านสระน้อยปทุมธานี
311 จอง1 ก.ค.2562นางสิน ชาวกงจักร์ลาดพร้าว
312 จอง1 ก.ค.2562นายประหยัด เพิ่มพูนสามโคก
313 จอง1 ก.ค.2562นายนภัทร ขำเนียมสามเสนใน
314 ซื้อ1 ก.ค.2562นายกิตติชัย การอรชัยสุราษฎร์ธานี
315 ซื้อ1 ก.ค.2562นางสุนามน บริสุทธิ์ลำพูน
316 ซื้อ1 ก.ค.2562น.ส.บุญให้ คุ้มกันพรหมคีรี
317 ซื้อ1 ก.ค.2562นายพงษ์ศักดิ์ ไขทำมาปากพนัง
318 ซื้อ1 ก.ค.2562นายประจวบ ญาณะเงินบ้านธิ
319 ซื้อ1 ก.ค.2562นางทำ มีสุขทานพอ
320 ซื้อ1 ก.ค.2562นางบัวบาน วลัยพรอนันต์สูงเม่น
321 ซื้อ1 ก.ค.2562นายอนุทิน จิตรฐานเชียงดาว
322 ซื้อ1 ก.ค.2562นางวันดา พุทธปวนแม่แตง
323 ซื้อ1 ก.ค.2562นายแปลก มูลเรือนลาดหลุมแก้ว
324 ซื้อ1 ก.ค.2562นางกาญจนา แซ่เลี่ยงรังสิต
325 ซื้อ1 ก.ค.2562นายบุญสาม สุขมั่นสระโบสถ์
326 ซื้อ1 ก.ค.2562นายสมบัติ โพธิ์อุบลนครชัยศรี
327 ซื้อ1 ก.ค.2562นายบักช้ง แซ่ฮ้ออ้อมใหญ่
328 ซื้อ1 ก.ค.2562นายณรงค์ แซ่อื๊อกำแพงแสน
329 ซื้อ1 ก.ค.2562นายชวิน เจริญศรีดอนตูม
330 ซื้อ1 ก.ค.2562น.ส.กัลยา เกษมศรีสำเหร่
331 ซื้อ1 ก.ค.2562นายพิชัย สายจันทร์มีนบุรี
332 ซื้อ1 ก.ค.2562นางบุญเพ็ญ แก้วเมืองมูลราชดำเนิน
333 ซื้อ1 ก.ค.2562นายบุญรอด ผ่องใสหนองจอก
334 ซื้อ1 ก.ค.2562นางอารีย์ เพิ่มศักดิ์สมพระโขนง
335 ซื้อ1 ก.ค.2562นายสำราญ เอกกุลหนองจอก
336 ซื้อ1 ก.ค.2562นายหล้า บุญรักษาพะเยา
337 ซื้อ1 ก.ค.2562นายจำเนียน พันแก่นไพรบึง
338 ซื้อ1 ก.ค.2562นายยี พิมพาคลองขลุง
339 ซื้อ1 ก.ค.2562นายสมาน เสนครามไพรบึง
340 ซื้อ1 ก.ค.2562นางรัดใจ แซ่จันทร์ทองผาภูมิ
341 ซื้อ1 ก.ค.2562นางพิมสิริน วิบูลยานนท์บ้านค่าย
342 ซื้อ1 ก.ค.2562นายบุญให้ รัตนภิรมย์ปลวกแดง
343 ซื้อ1 ก.ค.2562นายมูล ภูฆังตลาดเขต
344 ซื้อ1 ก.ค.2562นางจรูญลักษณ์ วีระพลปจ.ราชบุรี
345 ซื้อ1 ก.ค.2562นางถวิล สมรูปท่าเรือพระแท่น
346 ซื้อ1 ก.ค.2562นายไสว สายวันปราสาท
347 ซื้อ1 ก.ค.2562นางณราวดี เลิศศุภมาศรามอินทรา
348 ซื้อ1 ก.ค.2562นายผาด มากเพชรปากเกร็ด
349 ซื้อ1 ก.ค.2562น.ส.กิ่งแก้ว พูลสวัสดิ์นนทบุรี
350 ซื้อ1 ก.ค.2562นายเกียรติศักดิ์ ลาภจารุพงศ์บางปู
351 ซื้อ1 ก.ค.2562นางจำลอง ทองเอี่ยมนนทบุรี
352 ซื้อ1 ก.ค.2562นางประจักศรี ปลัดกองเลย
353 ซื้อ1 ก.ค.2562นายประมวล รูปช้างเอราวัณ
354 ซื้อ1 ก.ค.2562นายธีระ ผลพิลาวังสะพุง
355 ซื้อ1 ก.ค.2562นายหนูหล่ำ สอนสุภาพวังสะพุง
356 ซื้อ1 ก.ค.2562น.ส.รุจยา ผิวศิริเลย
357 ซื้อ1 ก.ค.2562นายธวัชชัย โตจันทร์วังสะพุง
358 ซื้อ1 ก.ค.2562นางเจริญ สาลาสุตาเชียงคาน
359 ซื้อ1 ก.ค.2562นายสุพิน ประสมทรัพย์ภูเรือ
360 ซื้อ1 ก.ค.2562นางทองบ่าย วังคีรีวังสะพุง
361 ซื้อ1 ก.ค.2562นางจันทร์ เวชสวัสดิ์วังสะพุง
362 ซื้อ1 ก.ค.2562นางสุวรรณา แสงอรุณพยัคฆภูมิพิสัย
363 ซื้อ1 ก.ค.2562นายเสวียร จังอินทร์พยัคฆภูมิพิสัย
364 ซื้อ1 ก.ค.2562นายสมศักดิ์ เซียงหนูปักธงชัย
365 ซื้อ1 ก.ค.2562น.ส.จารุวรรณ ถิ่นวงศ์พิทักษ์นครราชสีมา
366 ซื้อ1 ก.ค.2562นางจั่น กลิ่นจันทร์ปากช่อง
367 ซื้อ1 ก.ค.2562นายแก้ว ศรีหริ่งเอราวัณ
368 ซื้อ1 ก.ค.2562นางดาวแจ่ม สุขปื้อวังสะพุง
369 ซื้อ1 ก.ค.2562นายจำรอง อาษาภาบรบึง
370 ซื้อ1 ก.ค.2562นายชิงชัญ พิมคีรีเอราวัณ
371 จอง1 ก.ค.2562นายพิบูลย์ เอี่ยวผดุงภูเก็ต
372 จอง1 ก.ค.2562นางแกะ ตะบูนพงศ์ระนอง
373 จอง1 ก.ค.2562นางมนัส แดงหัวนาไพรบึง
374 จอง1 ก.ค.2562นายอัครินทร์ เกษมศานติ์สุขคลองจันดี
375 จอง1 ก.ค.2562นางละโอ๊ะ ทวีไพรบึง
376 จอง1 ก.ค.2562นายสมพร เสียงห้วยไพรลำนารายณ์
377 จอง1 ก.ค.2562นายคนึง อารีมิตรท่าเรือ
378 จอง1 ก.ค.2562นางสุรีย์ เลิศเจริญศิลป์วิเศษชัยชาญ
379 จอง1 ก.ค.2562นายอาณัติ สุนทรสนิทเสนีนครสวรรค์
380 จอง1 ก.ค.2562นางสวรรณ ศรัทธาไพรบึง
381 จอง1 ก.ค.2562นายอภิชาติ พิมคีรีวังสะพุง
382 จอง1 ก.ค.2562นายจิรศักดิ์ ไพรบึงวังสะพุง
383 จอง1 ก.ค.2562นางสงบ สันติยานนท์ชัยนาท
384 จอง1 ก.ค.2562นายศิริศักดิ์ บุญเยี่ยมธนะดีไพรบึง
385 จอง1 ก.ค.2562นางหนูรักษ์ แก้วกัณหาไพรบึง
386 จอง1 ก.ค.2562นายงอม อำนวยไพรบึง
387 จอง1 ก.ค.2562นางปวริศา ประภาสโนบลรามอินทรา
388 จอง1 ก.ค.2562นายสง่า อ่อนสดปากชม
389 จอง1 ก.ค.2562นายสนิท ตรงเที่ยงแม่ระมาด
390 จอง1 ก.ค.2562นายประพันธุ์ สรงกระสินธุ์ปากชม
391 จอง1 ก.ค.2562นางเรวดี อุ๋ยตระกูลพรหมคีรี
392 จอง1 ก.ค.2562นางรัตติยา กุนกระจาอุดรธานี
393 จอง1 ก.ค.2562นางอรทัย ล้วนจำเริญปากช่อง
394 จอง1 ก.ค.2562นายชลัท แสงสุวรรณลำปลายมาศ
395 จอง1 ก.ค.2562นายผมมา สืบเพ็งปราสาท
396 จอง1 ก.ค.2562นายอุดมกิจ ลิ้มอุดมสุขบางกอกน้อย
397 จอง1 ก.ค.2562นายมรุต บุดดีเหมือนเลย
398 จอง1 ก.ค.2562นางแจ๋ว ต่อเจริญทรัพย์พระโขนง
  • โครงการซื้อ-จองสลากกินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้า
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • สอบถามข้อมูล :
  • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล โทร. 0-2528-8688
  • วันทำการตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น.
  • ก่อนวันซื้อ-จอง 1 วัน และหลังวันซื้อ-จอง 3 วัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ


  • สถานที่ติดต่อ :
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000