ประกาศ รายชื่อผู้ไม่มารับสลากซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

ลำดับที่ซื้อ- จองงวดประจำวันที่ชื่อ – นามสกุล (กล่อง)รับคืนสลากไปรษณีย์
1 จอง2 มี.ค. 2561นายเสี่ยน แก้วอุดมนากลาง
2 ซื้อ16 พ.ค. 2561น.ส.ชูจิตร พัวสกุลอ่อนนุช
3 จอง16 มิ.ย. 2561นางศรีนวล โตบำรุงสุโขไทย
4 ซื้อ1 ก.ค. 2561นายคำสิงห์ อายุอ่อนนากลาง
5 ซื้อ1 ส.ค. 2561น.ส.รัตนา คุณเมืองมาบตาพุด
6 จอง16 ส.ค. 2561น.ส.รัตนา คุณเมืองมาบตาพุด
7 จอง16 ส.ค. 2561น.ส.อรัณญา หม่อมบ่าวนาแก
8 จอง1 ก.ย. 2561น.ส.อรัณญา หม่อมบ่าวนาแก
9 จอง1 ก.ย. 2561นายเสมาเพชร อาจหาญปจ.นครปฐม
10 จอง1 ก.ย. 2561นายหนูเพียร อ่อนอั๊วะนาแก
11 จอง1 ต.ค. 2561น.ส.สมัย ประทีปฉายแหลมงอบ
12 จอง1 ต.ค. 2561นางสม แสนอ้ายสันป่าตอง
13 จอง16 ต.ค. 2561นางประคอง ทองงามอ่างทอง
14 จอง16 ต.ค. 2561นางสุกัญญา วิเชียรไชยนครราชสีมา
15 จอง16 พ.ย. 2561ร.ต.ต.สมศักดิ์ วัชรพันธุ์นนทบุรี
16 จอง1 ธ.ค. 2561น.ส.บุบผา ตามวาสนาราชดำเนิน
17 จอง16 ธ.ค. 2561นางดุษฎี รสมาลีทุ่งใหญ่
18 จอง16 ธ.ค. 2561น.ส.สุณิสา เย็นสดใสคลองจั่น
19 ซื้อ30 ธ.ค. 2561น.ส.ระไว สว่างทั่วธัญบุรี
20 จอง17 ม.ค. 2562เรืออากาศตรีถวิล พรหมพินิจพระพุทธบาท
21 จอง17 ม.ค. 2562นายอุดมวิช กิ่งเกษมบางซื่อ
22 จอง1 ก.พ. 2562นายมานะชัย ผ่องกลางปทุมธานี
23 จอง1 ก.พ. 2562นางสุพัตรา ประสิทธิเดชหลักสี่
24 จอง1 มี.ค. 2562นางวัฒนา จิรกรรุ่งภพแก่งคอย
25 จอง16 มี.ค. 2562นางประนอม ทำการดีท่าชัย
26 จอง1 เม.ย. 2562นายสัญญา สุระทดคลองหาด
27 จอง2 พ.ค. 2562นายพิชัย หอมมงคลศิริพระโขนง
28 ซื้อ2 พ.ค. 2562น.ส.สิริกุล แดงบุตรอุดรธานี
29 จอง16 พ.ค. 2562นายณพร คงครองกำแพงเพชร
30 จอง1 มิ.ย. 2562นายสายันห์ บุราณเก่ายานนาวา
31 ซื้อ16 มิ.ย. 2562นายอำไพ วรรณวงษ์พลิ้ว
32 จอง16 มิ.ย. 2562นายกฤษฎา นักธรรมปทุมธานี
33 จอง1 ก.ค. 2562นายกำพุธ พิพัฒน์กุลชาติสมุทราปราการ
34 จอง1 ก.ค. 2562นายชโยทิต พันธ์สีบางบ่อ
35 จอง1 ก.ค. 2562นางงั่งเชียง แซ่ไหลรองเมือง
36 จอง1 ก.ค. 2562น.ส.นุชรา ทุมเทียงเอราวัณ
37 จอง1 ก.ค. 2562นางภัคชัญญา ไชยปิงนนทบุรี
38 จอง1 ก.ค. 2562นายย้อม สีหะวงษ์เอราวัณ
39 จอง1 ก.ค. 2562นายยงยุทธ ฉันทาลุนัยราชดำเนิน
40 จอง1 ก.ค. 2562นางวรวรรณ ตาทองบางซื่อ
41 จอง1 ก.ค. 2562นายสุพจน์ ธนกิจวรวัฒน์สมุทรปราการ
42 จอง1 ก.ค. 2562นายอุสา มาตปัญญาเอราวัณ
43 จอง1 ก.ค. 2562นายชานนท์ จดจำอุโมงค์
44 จอง1 ก.ค. 2562นางโสภี วงษ์พิมพ์สระแก้ว
45 จอง1 ก.ค. 2562นายสุมิตร เกษมภักดีกระทู้
46 จอง1 ก.ค. 2562นายจำลอง โพธิ์ศรีหนองเรือ
47 จอง1 ก.ค. 2562นายหวด หาญสุรีย์หนองเรือ
48 จอง1 ก.ค. 2562นายสมศักดิ์ มวลพรมกันทรลักษ์
49 จอง1 ก.ค. 2562นายอนันต์ อัศวภูมิโพนทอง
50 จอง1 ก.ค. 2562นายอีด ช่วยอ่อนพัทลุง
51 จอง1 ก.ค. 2562นางจันทนี บุญประสงค์ไชยา
52 จอง1 ก.ค. 2562นายประเสริฐ ศรีแสงเชียงใหม่
53 จอง1 ก.ค. 2562นายผล ทศกูลหาดใหญ่
54 จอง1 ก.ค. 2562น.ส.อัญชลี มณีชัยเชียงใหม่
55 จอง1 ก.ค. 2562นายสมคิด บุญมีหาดใหญ่
56 จอง1 ก.ค. 2562นายสมพร หงษ์ทองหาดใหญ่
57 จอง1 ก.ค. 2562นายลู่ยีเลื่อง ฑปภูผาหาดใหญ่
58 จอง1 ก.ค. 2562นางศิริวรรณ ชัยวงศ์เชียงใหม่
59 จอง1 ก.ค. 2562น.ส.อารี น้อยสารีจันทบุรี
60 จอง1 ก.ค. 2562นายสมพงศ์ แซ่หลีหาดใหญ่
61 จอง1 ก.ค. 2562นายณัฐวัฒน์ จารุชัยวัทน์กุลพระประแดง
62 จอง1 ก.ค. 2562นายอุทัย สมเพราะบางขุนเทียน
63 จอง1 ก.ค. 2562นายสมศักดิ์ เชยสุวรรณพระประแดง
64 จอง1 ก.ค. 2562นายกิตติคม เกตุแก้วพระประแดง
65 จอง1 ก.ค. 2562นางพยอม พรหมประดิษฐ์พระประแดง
66 จอง1 ก.ค. 2562นายชัย แซ่ลิ้มตลิ่งชัน
67 จอง1 ก.ค. 2562น.ส.ณัฐชลัยย์ แซ่ตั้งบางนา
68 จอง1 ก.ค. 2562นายเนียร มีนครปจ.ราชบุรี
69 จอง1 ก.ค. 2562นายเปลื้อง ผิวมะลินนทบุรี
70 จอง1 ก.ค. 2562นายพยอม บุญป้องนนทบุรี
71 จอง1 ก.ค. 2562นายศุภชัช บริบาลนุกูลบางซื่อ
72 จอง1 ก.ค. 2562นายสัมพันธ์ สืบพิมพ์ปจ.ราชบุรี
73 จอง1 ก.ค. 2562นางสมลักษณ์ คชสถานบางซื่อ
74 จอง1 ก.ค. 2562นายอภิชา นาสูงเนินนนทบุรี
75 จอง1 ก.ค. 2562นายทองปลิว วิเศษสิงห์เลาขวัญ
76 จอง1 ก.ค. 2562นายบุญเสริม คริษฐาพิจิตร
77 จอง1 ก.ค. 2562นายปิติยศักดิ์ สุทธิประภาปากท่อ
78 จอง1 ก.ค. 2562นายพีระ เฉลิมวิวัฒน์สงขลา
79 จอง1 ก.ค. 2562นายแพ อั้วคนซื่อเลาขวัญ
80 จอง1 ก.ค. 2562น.ส.ราตรี สามกองงามนายายอาม
81 จอง1 ก.ค. 2562นางสายธาร ณ ลำปางพะเยา
82 จอง1 ก.ค. 2562นายสุนา คำใสหลอดประจันตคาม
83 จอง1 ก.ค. 2562นายสมชาย ปิ่นเกตุพะเยา
84 จอง1 ก.ค. 2562น.ส.อนงค์นุช แสงทองท่าแร่
85 จอง1 ก.ค. 2562น.ส.ชนัญญา สันหลวงแม่สาย
86 จอง1 ก.ค. 2562นางวิสาร โสดวิลัยภูหลวง
87 จอง1 ก.ค. 2562นายวิรัตน์ แก้วไชยวาริชภูมิ
88 จอง1 ก.ค. 2562นายศุภชัย สิมมาสี่คิ้ว
89 จอง1 ก.ค. 2562นายสถิตย์ หวังมีสุขนางรอง
90 จอง1 ก.ค. 2562นายสามารถ หอยสังข์นางรอง
91 จอง1 ก.ค. 2562นายสมาน อาภรณ์หิรัญบางคล้า
92 จอง1 ก.ค. 2562นางอารมณ์ ฟุ้งเดชศรีราชา
93 จอง1 ก.ค. 2562น.ส.กรรณิการ์ อุทัยวัฒน์รังสิต
94 จอง1 ก.ค. 2562นางจวน ชุมลักษณ์ท่าศาลา
95 จอง1 ก.ค. 2562นายจำลอง มุ่งหมายท่าวังผา
96 จอง1 ก.ค. 2562นายพนมภร นวลนิ่มท่าศาลา
97 จอง1 ก.ค. 2562นายนรินทร์ แสงหล้าสันกำแพง
98 จอง1 ก.ค. 2562นายบรรเลง เชียงหนุ้นท่าวังผา
99 จอง1 ก.ค. 2562นายยุทธพงศ์ ทองสีแก้วท่าศาลา
100 จอง1 ก.ค. 2562นายยุทธเดช จุติโชติท่าศาลา
101 จอง1 ก.ค. 2562น.ส.รุจิรา เจริญอภิบาลท่าศาลา
102 จอง1 ก.ค. 2562นายสล้าง ทองขวัญท่าศาลา
103 จอง1 ก.ค. 2562นายอภิสิทธิ์ สุกสายแม่เมาะ
104 จอง1 ก.ค. 2562นายแก่น พิมพ์โพธิ์หนองหาน
105 จอง1 ก.ค. 2562นายคำรณ พรมมีดอยสะเก็ด
106 จอง1 ก.ค. 2562นางชูศรี ปัญญาพรมดอยสะเก็ด
107 จอง1 ก.ค. 2562นายเมธวิน สายยาวดอยสะเก็ด
108 จอง1 ก.ค. 2562นายวศิน เส็งประโคนประโคนชัย
109 จอง1 ก.ค. 2562นายวิชัย สมาธิกุลชัยบ่อทอง
110 จอง1 ก.ค. 2562นางสำราญ สุจริตย์ประโคนชัย
111 จอง1 ก.ค. 2562นายเฮือง สุดาคำสีชมพู
112 จอง1 ก.ค. 2562นายจารึก ลักษณะพริ้มย่านตาขาว
113 จอง1 ก.ค. 2562นายนิพนธ์ อุดรรักษ์กาฬสินธุ์
114 จอง1 ก.ค. 2562นายประสงค์ กายาไชยแม่ลาว
115 จอง1 ก.ค. 2562นายยุทธพงค์ พิชัยรัตน์บรบือ
116 จอง1 ก.ค. 2562นางวลัยพร เสนาะสารวังสะพุง
117 จอง1 ก.ค. 2562นายวัด ยอดจักร์ปากเกร็ด
118 จอง1 ก.ค. 2562นางสายหยุด ลักษณะพริ้มยานตาขาว
119 จอง1 ก.ค. 2562นางอนงค์ วงษ์ธัญกิจเสนา
120 จอง1 ก.ค. 2562นางกลม วรรณภาเอราวัณ
121 จอง1 ก.ค. 2562นายแสง สะดาแนนวังสะพุง
122 จอง1 ก.ค. 2562นางบรรจง ชัยวิสิทธิ์วังสะพุง
123 จอง1 ก.ค. 2562นายบัวศรี จุตตะโนวังสะพุง
124 จอง1 ก.ค. 2562นายพล บุตรตะพรมเอราวัณ
125 จอง1 ก.ค. 2562นางหยัน อินอุเอราวัณ
126 จอง1 ก.ค. 2562นายปัน สุขปื้อวังสะพุง
127 จอง1 ก.ค. 2562นายประมวล พิมพ์มงคลวังสะพุง
128 จอง1 ก.ค. 2562นายถวิล วรรณภาเอราวัณ
129 จอง1 ก.ค. 2562นายเขียน นาใจคงบางกรวย
130 จอง1 ก.ค. 2562นางพีรดา ขุนเสถียรบางกรวย
131 จอง1 ก.ค. 2562นางจั่น หงษาพยัคฆภูมิพิสัย
132 จอง1 ก.ค. 2562นางสุวรรณา คงศิลป์บางกรวย
133 จอง1 ก.ค. 2562นางจำปี แสนศรีพยัคฆภูมิพิสัย
134 จอง1 ก.ค. 2562นายจันดี ยาสุขศรีพยัคฆภูมิพิสัย
135 จอง1 ก.ค. 2562นายสุจริต สิงห์วารีพยัคฆภูมิพิสัย
136 จอง1 ก.ค. 2562นางสุวรรณ์ แสงอรุณพยัคฆภูมิพิสัย
137 จอง1 ก.ค. 2562นายอ้วย รอดสุโขพยัคฆภูมิพิสัย
138 จอง1 ก.ค. 2562น.ส.แสงดาว พรมมาประจันตคาม
139 จอง1 ก.ค. 2562นายสี ปัญญาคลองหลวง
140 จอง1 ก.ค. 2562นายศิริพล ดีมีลำลูกกา
141 จอง1 ก.ค. 2562นายวันชัย เธียรพิเชฐลำลูกกา
142 จอง1 ก.ค. 2562นางลิ่ม ทวีเมืองบ้านพรุ
143 จอง1 ก.ค. 2562นางตุ่น คำลอยพุเตย
144 จอง1 ก.ค. 2562นางขวัญ อารีย์วงค์ปักธงชัย
145 จอง1 ก.ค. 2562นายฤทธิ์ คำไล้วังสะพุง
146 จอง1 ก.ค. 2562นายทองใส เกษเหมวังสะพุง
147 จอง1 ก.ค. 2562นายสวน แก้ววงษาวังสะพุง
148 จอง1 ก.ค. 2562นายเล็ก คำอ่อนวังสะพุง
149 จอง1 ก.ค. 2562นายลวย ศรีมูลคำวังสะพุง
150 จอง1 ก.ค. 2562นายภาสกร วิชาโคตรวังสะพุง
151 จอง1 ก.ค. 2562นายไพฑูรย์ โพธิ์โนวังสะพุง
152 จอง1 ก.ค. 2562นายชูศักดิ์ สุขสบายวังสะพุง
153 จอง1 ก.ค. 2562นายเจ๊ก เทือกสันเทียะวังสะพุง
154 จอง1 ก.ค. 2562นายกมล ประครองญาติวังสะพุง
155 จอง1 ก.ค. 2562นายกิตติชัย จะฟู่เชียงใหม่
156 จอง1 ก.ค. 2562นางซุ่ยหลั่น เจริญรื่นราชดำเนิน
157 จอง1 ก.ค. 2562นายพิชัย อรุณไวกิจบางกอกน้อย
158 จอง1 ก.ค. 2562น.ส.วิริยา นิลนพคุณบางรัก
159 จอง1 ก.ค. 2562นายสิทธิชัย ตาทองบางซื่อ
160 จอง1 ก.ค. 2562นายสุพจน์ จันแจ้งนนทบุรี
161 จอง1 ก.ค. 2562นางทาริกา กมลรัตน์ด่านซ้าย
162 จอง1 ก.ค. 2562นางดวงสมร เครื่องกลางนครราชสีมา
163 จอง1 ก.ค. 2562นายคำปัน ตาเกี๋ยนแม่ริม
164 จอง1 ก.ค. 2562นายสำรวย อุทัยพิบูลย์บางกอกน้อย
165 จอง1 ก.ค. 2562น.ส.พิมลวรรณ นพมาศสามเสนใน
166 จอง1 ก.ค. 2562นายสุรพล เพิมพูลบวรสามเสนใน
167 จอง1 ก.ค. 2562นางระเบียบ พานขุนทดสามโคก
168 จอง1 ก.ค. 2562น.ส.จีรวิตรี รุจิเรขวัตรสามโคก
169 จอง1 ก.ค. 2562นายสมเกียรติ ครบสีกุลท่าพล
170 จอง1 ก.ค. 2562นางสุรนีย์ สุขแสนพร้าว
171 จอง1 ก.ค. 2562นายอนุศักดิ์ ศรีหาธาตุหนองคาย
172 จอง1 ก.ค. 2562นายวิรัช อร่ามกูลดำเนินสะดวก
173 จอง1 ก.ค. 2562นายวินัย ทาเกิดแม่เทา
174 จอง1 ก.ค. 2562นางสุปราณี พนมรัตนกุลบ้านฉาง
175 จอง1 ก.ค. 2562นางอุ้ม เพ็ชรพิชัยพิชัย
176 จอง1 ก.ค. 2562นายธนิตย์ พิลาวิเชียรบุรี
177 จอง1 ก.ค. 2562นางกองนาง ชินโพธิ์บึงสามพัน
178 จอง1 ก.ค. 2562นายสุพัฒน์ เสมาทองหล่มสัก
179 จอง1 ก.ค. 2562นางท่อน บุสีชาชุมแพ
180 จอง1 ก.ค. 2562นางตาล คันธีแม่อาย
181 จอง1 ก.ค. 2562นายคำปุน ทองงามยโสธร
182 จอง1 ก.ค. 2562นายอุทัย อังคุณะร้อยเอ็ด
183 จอง1 ก.ค. 2562นางจันทร์ ผุดผ่องเวียงชัย
184 จอง1 ก.ค. 2562นายเกียรติ แซ่แต้ธัญบุรี
185 จอง1 ก.ค. 2562นายอุดม น้อยธิบึงกาฬ
186 จอง1 ก.ค. 2562นายเผย จันทร์แสงสีภูเรือ
187 จอง1 ก.ค. 2562นายอาทิตย์ จำปีพรมภูเรือ
188 จอง1 ก.ค. 2562นางวันดี กันพนมเลย
189 จอง1 ก.ค. 2562นายยัง คิริชีเลย
190 จอง1 ก.ค. 2562นายพัฒน์สิน พงศ์รัชชานนท์ไทรน้อย
191 จอง1 ก.ค. 2562นายสัมฤทธิ์ ชุติมากรณ์ตาคลี
192 จอง1 ก.ค. 2562นายบุญรวม น้ำจันทร์ไทรน้อย
193 จอง1 ก.ค. 2562นายวัชระ สุขสมบูรณ์ฉะเชิงเทรา
194 จอง1 ก.ค. 2562นายสมศักดิ์ ธีระดิษฐฉะเชิงเทรา
195 จอง1 ก.ค. 2562นางลัดดา ชละมณีฉะเชิงเทรา
196 จอง1 ก.ค. 2562นายธวัชชัย พรหมมาพระพุทธบาท
197 จอง1 ก.ค. 2562นายสมพร อรัญญาพระพุทธบาท
198 จอง1 ก.ค. 2562นายเนียม สันติชัยกุลพระพุทธบาท
199 จอง1 ก.ค. 2562นายสมมาต กฤษสุริยาพระพุทธบาท
200 จอง1 ก.ค. 2562นางทวี ธนะมั่นตะพานหิน
201 จอง1 ก.ค. 2562นางฉัตรจารีย์ วงศ์พัทธนกุลตาก
202 จอง1 ก.ค. 2562น.ส.วิลันดา จันเมืองนครศรีธรรมราช
203 จอง1 ก.ค. 2562นางสมจิตร ตั๋งบุญชูสากเหล็ก
204 จอง1 ก.ค. 2562นางทุมมา นะทะศิริห้วยแถลง
205 จอง1 ก.ค. 2562นายวินัย ทับอินทร์ตาก
206 จอง1 ก.ค. 2562นายชัยศรี เศษมาขอนแก่น
207 จอง1 ก.ค. 2562นางกฤษณา นาสมศรีพยุหะคีรี
208 จอง1 ก.ค. 2562นายสวัสดิ์ อินทมนต์บ้านไร่
209 จอง1 ก.ค. 2562นายวิชัย สวนเมาดีน่าน
210 จอง1 ก.ค. 2562น.ส.ทองอินทร์ อู่เงินสูงเม่น
211 จอง1 ก.ค. 2562นายไถ่หมก แซ่เจาบ่อไร่
212 จอง1 ก.ค. 2562นายทองอินทร์ ศรีแก้วขันแม่แจ่ม
213 จอง1 ก.ค. 2562นายทวีศักดิ์ จินาติไชยปราการ
214 จอง1 ก.ค. 2562นายบุญธรรม กุลเถื่อนศรีประจันต์
215 จอง1 ก.ค. 2562น.ส.ประนอม ศรีตระกูลสุโขทัย
216 จอง1 ก.ค. 2562นางจำรัส เกาะมะไฟกบินทร์บุรี
217 จอง1 ก.ค. 2562น.ส.วราภรณ์ สิตศิลป์ปัตตานี
218 จอง1 ก.ค. 2562นายชูชาติ ชัยประเดิมศักดิ์ศรีสำโรง
219 จอง1 ก.ค. 2562นายสิงห์ คำเสียงหล่มเก่า
220 จอง1 ก.ค. 2562นายสนั่น ตาลเสี้ยนหัวดง
221 จอง1 ก.ค. 2562นายสำเริง พันธุ์แตงลาดพร้าว
222 จอง1 ก.ค. 2562นายจรูญ หมวกลาวบางบัวทอง
223 จอง1 ก.ค. 2562นายโชติ บุญกล้าบางใหญ่
224 จอง1 ก.ค. 2562นายทองสุก อินหมีพลับพลาไชย
225 จอง1 ก.ค. 2562นายอุทัย จินภักดีบางบัวทอง
226 จอง1 ก.ค. 2562น.ส.นิดดา ผ่านสระน้อยปทุมธานี
227 จอง1 ก.ค. 2562นางสิน ชาวกงจักร์ลาดพร้าว
228 จอง1 ก.ค. 2562นายประหยัด เพิ่มพูนสามโคก
229 จอง1 ก.ค. 2562นายนภัทร ขำเนียมสามเสนใน
230 ซื้อ1 ก.ค. 2562นายกิตติชัย การอรชัยสุราษฎร์ธานี
231 ซื้อ1 ก.ค. 2562นางสุนามน บริสุทธิ์ลำพูน
232 ซื้อ1 ก.ค. 2562น.ส.บุญให้ คุ้มกันพรหมคีรี
233 ซื้อ1 ก.ค. 2562นายพงษ์ศักดิ์ ไขทำมาปากพนัง
234 ซื้อ1 ก.ค. 2562นางทำ มีสุขทานพอ
235 ซื้อ1 ก.ค. 2562นางบัวบาน วลัยพรอนันต์สูงเม่น
236 ซื้อ1 ก.ค. 2562นายอนุทิน จิตรฐานเชียงดาว
237 ซื้อ1 ก.ค. 2562นางวันดา พุทธปวนแม่แตง
238 ซื้อ1 ก.ค. 2562นายแปลก มูลเรือนลาดหลุมแก้ว
239 ซื้อ1 ก.ค. 2562นางกาญจนา แซ่เลี่ยงรังสิต
240 ซื้อ1 ก.ค. 2562นายบุญสาม สุขมั่นสระโบสถ์
241 ซื้อ1 ก.ค. 2562นายสมบัติ โพธิ์อุบลนครชัยศรี
242 ซื้อ1 ก.ค. 2562นายณรงค์ แซ่อื๊อกำแพงแสน
243 ซื้อ1 ก.ค. 2562นายชวิน เจริญศรีดอนตูม
244 ซื้อ1 ก.ค. 2562น.ส.กัลยา เกษมศรีสำเหร่
245 ซื้อ1 ก.ค. 2562นายพิชัย สายจันทร์มีนบุรี
246 ซื้อ1 ก.ค. 2562นายบุญรอด ผ่องใสหนองจอก
247 ซื้อ1 ก.ค. 2562นางอารีย์ เพิ่มศักดิ์สมพระโขนง
248 ซื้อ1 ก.ค. 2562นายหล้า บุญรักษาพะเยา
249 ซื้อ1 ก.ค. 2562นายยี พิมพาคลองขลุง
250 ซื้อ1 ก.ค. 2562นางรัดใจ แซ่จันทร์ทองผาภูมิ
251 ซื้อ1 ก.ค. 2562นางพิมสิริน วิบูลยานนท์บ้านค่าย
252 ซื้อ1 ก.ค. 2562นายบุญให้ รัตนภิรมย์ปลวกแดง
253 ซื้อ1 ก.ค. 2562นายมูล ภูฆังตลาดเขต
254 ซื้อ1 ก.ค. 2562นางจรูญลักษณ์ วีระพลปจ.ราชบุรี
255 ซื้อ1 ก.ค. 2562นายผาด มากเพชรปากเกร็ด
256 ซื้อ1 ก.ค. 2562น.ส.กิ่งแก้ว พูลสวัสดิ์นนทบุรี
257 ซื้อ1 ก.ค. 2562นางจำลอง ทองเอี่ยมนนทบุรี
258 ซื้อ1 ก.ค. 2562นายประมวล รูปช้างเอราวัณ
259 ซื้อ1 ก.ค. 2562นายธีระ ผลพิลาวังสะพุง
260 ซื้อ1 ก.ค. 2562นายหนูหล่ำ สอนสุภาพวังสะพุง
261 ซื้อ1 ก.ค. 2562นายสุพิน ประสมทรัพย์ภูเรือ
262 ซื้อ1 ก.ค. 2562นางจันทร์ เวชสวัสดิ์วังสะพุง
263 ซื้อ1 ก.ค. 2562นางสุวรรณา แสงอรุณพยัคฆภูมิพิสัย
264 ซื้อ1 ก.ค. 2562นายเสวียร จังอินทร์พยัคฆภูมิพิสัย
265 ซื้อ1 ก.ค. 2562นายสมศักดิ์ เซียงหนูปักธงชัย
266 ซื้อ1 ก.ค. 2562น.ส.จารุวรรณ ถิ่นวงศ์พิทักษ์นครราชสีมา
267 ซื้อ1 ก.ค. 2562นางดาวแจ่ม สุขปื้อวังสะพุง
268 ซื้อ1 ก.ค. 2562นายจำรอง อาษาภาบรบึง
269 จอง1 ก.ค. 2562นายอัครินทร์ เกษมศานติ์สุขคลองจันดี
270 จอง1 ก.ค. 2562นางละโอ๊ะ ทวีไพรบึง
271 จอง1 ก.ค. 2562นายสมพร เสียงห้วยไพรลำนารายณ์
272 จอง1 ก.ค. 2562นายคนึง อารีมิตรท่าเรือ
273 จอง1 ก.ค. 2562นางสุรีย์ เลิศเจริญศิลป์วิเศษชัยชาญ
274 จอง1 ก.ค. 2562นายอาณัติ สุนทรสนิทเสนีนครสวรรค์
275 จอง1 ก.ค. 2562นางสวรรณ ศรัทธาไพรบึง
276 จอง1 ก.ค. 2562นายอภิชาติ พิมคีรีวังสะพุง
277 จอง1 ก.ค. 2562นางสงบ สันติยานนท์ชัยนาท
278 จอง1 ก.ค. 2562นายศิริศักดิ์ บุญเยี่ยมธนะดีไพรบึง
279 จอง1 ก.ค. 2562นางหนูรักษ์ แก้วกัณหาไพรบึง
280 จอง1 ก.ค. 2562นางปวริศา ประภาสโนบลรามอินทรา
281 จอง1 ก.ค. 2562นายสง่า อ่อนสดปากชม
282 จอง1 ก.ค. 2562นายสนิท ตรงเที่ยงแม่ระมาด
283 จอง1 ก.ค. 2562นางเรวดี อุ๋ยตระกูลพรหมคีรี
284 จอง1 ก.ค. 2562นางรัตติยา กุนกระจาอุดรธานี
285 จอง1 ก.ค. 2562นางอรทัย ล้วนจำเริญปากช่อง
286 จอง1 ก.ค. 2562นายผมมา สืบเพ็งปราสาท
287 จอง1 ก.ค. 2562นายอุดมกิจ ลิ้มอุดมสุขบางกอกน้อย
288 จอง15 ก.ค. 2562นายสมพร ญาณกายปากเกร็ด
289 จอง15 ก.ค. 2562น.ส.ทองอินทร์ มีนทะระจรเข้บัว
290 จอง15 ก.ค. 2562น.ส.วิระดา ไกรทองหาดใหญ่
291 จอง1 ส.ค. 2562นางสาคร สาลีเพ็งนครพนม
292 จอง1 ส.ค. 2562นายบุญชอบ อุ๋ยตระกูลท่ายาง
293 จอง1 ส.ค. 2562น.ส.สมบูรณ์ คลังสินมีนบุรี
294 จอง1 ส.ค. 2562นายกิติศักดิ์ เกษมณีจรเข้บัว
295 จอง16 ส.ค. 2562นายกิติศักดิ์ เกษมณีจรเข้บัว
296 จอง16 ส.ค. 2562นายชรินทร สโรบล (2)ตลิ่งชัน
297 จอง16 ส.ค. 2562นายบุญมี ดาววีระกุลอู่ทอง
298 จอง16 ส.ค. 2562น.ส.ศิริ โพธิ์สุพรรณภาษีเจริญ
299 จอง16 ส.ค. 2562นางนงนุช บึงไพศาลสมบูรณ์ปจ.เพชรบุรี
300 จอง1 ก.ย. 2562นายเล้ง วณิชานุกุลยกิจลำพูน
301 จอง1 ก.ย. 2562น.ส.อนิตสา หาวงค์นครพนม
302 จอง16 ก.ย. 2562นายเต้ง ป้อมบุญมีพิษณุโลก
303 จอง16 ก.ย. 2562น.ส.อนิตสา หาวงค์นครพนม
304 จอง16 ก.ย. 2562นายบุญยงค์ แซ่ตั้นอ้อมน้อย
305 จอง16 ก.ย. 2562นายประสาน พัดลมปจ.สุพรรณบุรี
306 จอง1 ต.ค. 2562นายปรีดา เฮงเจริญทรัพย์ (2)บัวใหญ่
307 จอง1 ต.ค. 2562นายเต้ง ป้อมบุญมีพิษณุโลก
308 จอง1 ต.ค. 2562นายบุญยงค์ แซ่ตั้นอ้อมน้อย
309 จอง1 ต.ค. 2562น.ส.วาสนา จันตะบางขุนเทียน
310 จอง16 ต.ค. 2562นางจันทร์แก้ว ทะดีเชียงราย
311 ซื้อ16 ต.ค. 2562น.ส.นกร ภูเวียงแก้วขอนแก่น
312 จอง16 ต.ค. 2562นายนรินทร์ แซ่ลิ้มเพชรบูรณ์
313 จอง1 พ.ย. 2562นางบุญเสริม ดีสูงเนินสูงเนิน
314 จอง1 พ.ย. 2562นายพูน ละออพงษ์ขุนหาญ
315 จอง1 พ.ย. 2562นายกิตติ เลี้ยงกาญจนกุลบางกอกน้อย
316 จอง16 พ.ย. 2562นายภมรศักดิ์ สกุลทรัพย์ถาวรด่านช้าง
317 จอง16 พ.ย. 2562น.ส.นวรัตน์ โอรักษ์อุทัยธานี
318 จอง16 พ.ย. 2562นางสนุ่น โฉมชัยบ้านไร่
319 จอง16 พ.ย. 2562นายณรงค์ชัย น้อยบุญมาลำนารายณ์
320 จอง16 พ.ย. 2562นางสนิท โดมเรียนสมุทรสาคร
321 จอง16 พ.ย. 2562น.ส.พัชรี แซ่โค้วราชดำเนิน
322 จอง16 พ.ย. 2562นางมณีรัตน์ คงจังหวัดนนทบุรี
323 จอง16 พ.ย. 2562นายนุสนธ์ ทิพย์เลิศชุมพร
324 จอง1 ธ.ค. 2562นางบุญชิด สายแวววารินชำราบ
325 จอง1 ธ.ค. 2562น.ส.วันดี โตชัยยะท่ายาง
326 จอง1 ธ.ค. 2562นายสมชาย โถนฑาสมุทรสาคร
327 จอง16 ธ.ค. 2562นายสมาน แมตเมืองแพร่
328 จอง16 ธ.ค. 2562น.ส.พวงเพ็ญ อนันต์ชัยพัทธนาพาน
329 จอง16 ธ.ค. 2562นายชู จีนประดิษฐ์ภาษีเจริญ
330 จอง16 ธ.ค. 2562นายสุชิน ทิพย์ลือพรรังสิต
331 จอง16 ธ.ค. 2562นายบุญจันทร์ ปุรณพัฒน์วังน้ำเย็น
332 จอง16 ธ.ค. 2562นางสุรัตน์ เหมือนสวนกาญจนบุรี
333 จอง16 ธ.ค. 2562นายไชยนันท์ คำเภาสุพรรณบุรี
334 จอง16 ธ.ค. 2562น.ส.วรรทนีย์ เจริญสุขลาดกระบัง
335 จอง16 ธ.ค. 2562นางสมใจ สุขบางพระโขนง
336 จอง16 ธ.ค. 2562นายธนินทร อรุณจิตต์พลับพลาไชย
337 จอง16 ธ.ค. 2562นายนิมิตร์ อ่อนวิมลสามชุก
338 จอง16 ธ.ค. 2562ปิยะพงษ์ พงษ์พวงเพชรทุ่งคอก
339 จอง16 ธ.ค. 2562นายอติชาต สุวรรณทุ่งคอก
340 จอง30 ธ.ค. 2562นายหะทง เสรีเผ่าวงษ์คลองขลุง
341 จอง30 ธ.ค. 2562พันตำรวจโทสุดจิตต์ โอวาทศรีราชา
342 ซื้อ30 ธ.ค. 2562นายฐานิส บุตรขุนทองทับคล้อ
343 ซื้อ30 ธ.ค. 2562น.ส.สุภาพร หงษ์หินภาษีเจริญ
344 ซื้อ30 ธ.ค. 2562นายตะวัน ถาดสำโรงภาษีเจริญ
345 จอง30 ธ.ค. 2562นายนิมิตร์ อ่อนวิมลสามชุก
346 จอง30 ธ.ค. 2562นายปิยะพงษ์ พงษ์พวงเพชรทุ่งคอก
347 จอง30 ธ.ค. 2562นายทรัพย์ทวี คำคูธาตุพนม
348 จอง30 ธ.ค. 2562น.ส.วรรทนีย์ เจริญสุขลาดกระบัง
  • โครงการซื้อ-จองสลากกินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้า
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • สอบถามข้อมูล :
  • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล โทร. 0-2528-8688
  • วันทำการตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น.
  • ก่อนวันซื้อ-จอง 1 วัน และหลังวันซื้อ-จอง 3 วัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ


  • สถานที่ติดต่อ :
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000