ประกาศ รายชื่อผู้ไม่มารับสลากซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

ลำดับที่ซื้อ- จองงวดประจำวันที่ชื่อ – นามสกุล (กล่อง)รับคืนสลากไปรษณีย์
1จอง2 พ.ค. 2560นายมนู วรนิวัฒน์อุทัย
2จอง16 ส.ค. 2560นายณรงค์ เจนวากรวงศ์บางกอกน้อย
3จอง16 ต.ค. 2560นายชุมพล สุดสงวนแม่ริม
4จอง1 ธ.ค. 2560น.ส.กนกพรรณ ลือไชยษาบางขุนเทียน
5จอง16 ธ.ค. 2560นางบัวคำ แสงวดีแม่ลาว
6จอง16 ธ.ค. 2560นางอุไรวรรณ ฟัน แดร ฮุลสท์มหาสารคาม
7ซื้อ17 ม.ค. 2561นายบรรจง หล้าดวงดีลำลูกกา
8จอง2 มี.ค. 2561นายเสี่ยน แก้วอุดมนากลาง
9จอง16 เม.ย. 2561นายสมชาย คำสนิทปจ.สุพรรณบุรี
10ซื้อ16 พ.ค. 2561น.ส.ชูจิตร พัวสกุลอ่อนนุช
11จอง16 มิ.ย. 2561นางศรีนวล โตบำรุงสุโขไทย
12ซื้อ1 ก.ค. 2561นายคำสิงห์ อายุอ่อนนากลาง
13จอง1 ส.ค. 2561น.ส.พรรณี กริ่มวงษ์รัตน์อุดรธานี
14จอง1 ส.ค. 2561น.ส.วรัญญา จันนาหนองบัวลำภู
15ซื้อ1 ส.ค. 2561น.ส.รัตนา คุณเมืองมาบตาพุด
16จอง16 ส.ค. 2561น.ส.รัตนา คุณเมืองมาบตาพุด
17จอง16 ส.ค. 2561น.ส.อรัณญา หม่อมบ่าวนาแก
18จอง1 ก.ย. 2561น.ส.อรัณญา หม่อมบ่าวนาแก
19จอง1 ก.ย. 2561นายเสมาเพชร อาจหาญปจ.นครปฐม
20จอง1 ก.ย. 2561นายกิตติพร ไพบูลย์วิเชียรกุลสมุทรปราการ
21จอง1 ก.ย. 2561นายหนูเพียร อ่อนอั๊วะนาแก
22ซื้อ16 ก.ย. 2561นางนพวรรณ แตงนารานครสวรรค์
23จอง16 ก.ย. 2561น.ส.จันทร์ คำนารักษ์ตาก
24จอง16 ก.ย. 2561นายชุมพร คำอยู่ภูหลวง
25จอง1 ต.ค. 2561นายชุมพร คำอยู่ภูหลวง
26จอง1 ต.ค. 2561น.ส.รัตนาพร ศรีบุรินทร์นาด้วง
27จอง1 ต.ค. 2561น.ส.สมัย ประทีปฉายแหลมงอบ
28จอง1 ต.ค. 2561นางสม แสนอ้ายสันป่าตอง
29จอง1 ต.ค. 2561นายคำฝอย โสภารังสิต
30จอง16 ต.ค. 2561นางประคอง ทองงามอ่างทอง
31จอง16 ค.ค. 2561นางสุกัญญา วิเชียรไชยนครราชสีมา
32จอง16 ต.ค. 2561น.ส.จำเนียร ชาวเชียงตุงท่าลี่
33จอง1 พ.ย. 2561นางดวงสุดา รุ่งเรืองนากลาง
34จอง16 พ.ย. 2561ร.ต.ต.สมศักดิ์ วัชรพันธุ์นนทบุรี
35จอง1 ธ.ค. 2561น.ส.บุบผา ตามวาสนาราชดำเนิน
36จอง16 ธ.ค. 2561นางดุษฎี รสมาลีทุ่งใหญ่
37จอง16 ธ.ค. 2561น.ส.สุณิสา เย็นสดใสคลองจั่น
38จอง30 ธ.ค. 2561นางอุ่นเรือน พลแย้มกำแพงเพชร
39ซื้อ30 ธ.ค. 2561น.ส.ระไว สว่างทั่วธัญบุรี
40จอง17 ม.ค. 2562เรืออากาศตรีถวิล พรหมพินิจพระพุทธบาท
41จอง17 ม.ค. 2562นายอุดมวิช กิ่งเกษมบางซื่อ
42จอง17 ม.ค. 2562นายสุวัจชัย รอดขันเมืองมาบอำมฤต
43จอง1 ก.พ. 2562นายสุวัจชัย รอดขันเมืองมาบอำมฤต
44จอง1 ก.พ. 2562นายมานะชัย ผ่องกลางปทุมธานี
45จอง1 ก.พ. 2562นางสุพัตรา ประสิทธิเดชหลักสี่
46จอง16 ก.พ. 2562นายพายัพ สิงห์เถื่อนมโนรมย์
47จอง16 ก.พ. 2562นายประจวบ คำภูษาอุดรธานี
48จอง1 มี.ค. 2562นางวัฒนา จิรกรรุ่งภพแก่งคอย
49ซื้อ1 มี.ค. 2562นายประมวล พรมมาโฮมอุบลราชธานี
50จอง16 มี.ค. 2562นางประนอม ทำการดีปณ.ท่าชัย
51จอง16 มี.ค. 2562นายประสงค์ บูรณะพงษ์ปณ.บางละมุง
52จอง1 เม.ย. 2562นายสัญญา สุระทดคลองหาด
53จอง1 เม.ย. 2562นายประสงค์ บูรณะพงษ์ปณ.บางละมุง
54จอง16 เม.ย. 2562นายก้านแก้ว ตันตลาปณ.แม่จัน
55จอง16 เม.ย. 2562นางสายหยุด บุญเจริญปณ.ลาดกระบัง
56จอง2 พ.ค. 2562นางสายหยุด บุญเจริญปณ.ลาดกระบัง
57จอง2 พ.ค. 2562นายภานุวัฒน์ วงศ์ปิงปณ.แม่ริม
58จอง2 พ.ค. 2562นายณรงค์ ไปว้นเสาร์ปณ.อ่าวอุม
59จอง2 พ.ค. 2562น.ส.เอมอร บัวถาปณ.บางพลี
60จอง2 พ.ค. 2562นายพิชัย หอมมงคลศิริปณ.พระโขนง
61ซื้อ2 พ.ค. 2562นางวิจิตรา มังกรแก้วปณ.จันทบุรี
62ซื้อ2 พ.ค. 2562น.ส.สิริกุล แดงบุตรปณ.อุดรธานี
  • โครงการซื้อ-จองสลากกินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้า
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • สอบถามข้อมูล :
  • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล โทร. 0-2528-8688
  • วันทำการตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น.
  • ก่อนวันซื้อ-จอง 1 วัน และหลังวันซื้อ-จอง 3 วัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ


  • สถานที่ติดต่อ :
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000