ประกาศ รายชื่อผู้ไม่มารับสลากซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

ลำดับที่ซื้อ- จองงวดประจำวันที่ชื่อ – นามสกุล (กล่อง)รับคืนสลากไปรษณีย์
1 จอง16 ต.ค. 2560นายชุมพล สุดสงวนแม่ริม
2 จอง1 ธ.ค. 2560น.ส.กนกพรรณ ลือไชยษาบางขุนเทียน
3 จอง 2 มี.ค. 2561นายเสี่ยน แก้วอุดมนากลาง
4 ซื้อ16 พ.ค. 2561น.ส.ชูจิตร พัวสกุลอ่อนนุช
5 จอง16 มิ.ย. 2561นางศรีนวล โตบำรุงสุโขไทย
6 ซื้อ1 ก.ค. 2561นายคำสิงห์ อายุอ่อนนากลาง
7 ซื้อ1 ส.ค. 2561น.ส.รัตนา คุณเมืองมาบตาพุด
8 จอง16 ส.ค. 2561น.ส.รัตนา คุณเมืองมาบตาพุด
9 จอง16 ส.ค. 2561น.ส.อรัณญา หม่อมบ่าวนาแก
10 จอง1 ก.ย. 2561น.ส.อรัณญา หม่อมบ่าวนาแก
11 จอง1 ก.ย. 2561นายเสมาเพชร อาจหาญปจ.นครปฐม
12 จอง1 ก.ย. 2561นายหนูเพียร อ่อนอั๊วะนาแก
13 จอง16 ก.ย. 2561น.ส.จันทร์ คำนารักษ์ตาก
14 จอง1 ต.ค. 2561น.ส.สมัย ประทีปฉายแหลมงอบ
15 จอง1 ต.ค. 2561นางสม แสนอ้ายสันป่าตอง
16 จอง16 ต.ค. 2561นางประคอง ทองงามอ่างทอง
17 จอง16 ต.ค. 2561นางสุกัญญา วิเชียรไชยนครราชสีมา
18 จอง16 พ.ย. 2561ร.ต.ต.สมศักดิ์ วัชรพันธุ์นนทบุรี
19 จอง1 ธ.ค. 2561น.ส.บุบผา ตามวาสนาราชดำเนิน
20 จอง16 ธ.ค. 2561นางดุษฎี รสมาลีทุ่งใหญ่
21 จอง16 ธ.ค. 2561น.ส.สุณิสา เย็นสดใสคลองจั่น
22 จอง30 ธ.ค. 2561นางอุ่นเรือน พลแย้มกำแพงเพชร
23 ซื้อ30 ธ.ค. 2561น.ส.ระไว สว่างทั่วธัญบุรี
24 จอง17 ม.ค. 2562เรืออากาศตรีถวิล พรหมพินิจพระพุทธบาท
25 จอง17 ม.ค. 2562นายอุดมวิช กิ่งเกษมบางซื่อ
26 จอง1 ก.พ. 2562นายมานะชัย ผ่องกลางปทุมธานี
27 จอง1 ก.พ. 2562นางสุพัตรา ประสิทธิเดชหลักสี่
28 จอง16 ก.พ. 2562นายพายัพ สิงห์เถื่อนมโนรมย์
29 จอง1 มี.ค. 2562นางวัฒนา จิรกรรุ่งภพแก่งคอย
30 จอง16 มี.ค. 2562นางประนอม ทำการดีท่าชัย
31 จอง1 เม.ย. 2562นายสัญญา สุระทดคลองหาด
32 จอง2 พ.ค. 2562นายพิชัย หอมมงคลศิริพระโขนง
33 ซื้อ2 พ.ค. 2562น.ส.สิริกุล แดงบุตรอุดรธานี
34 จอง16 พ.ค.2562นายวินัย ยุติธรรมยานนาวา
35 จอง16 พ.ค.2562นายณพร คงครองกำแพงเพชร
36 ซื้อ 1 มิ.ย.2562นายเซ็ง แก้วพวงหนองบัวแดง
37 จอง 1 มิ.ย.2562นายสายันห์ บุราณเก่ายานนาวา
38 จอง 1 มิ.ย.2562นายสมพร คงแสงทองบ้านเขว้า
39 จอง 16 มิ.ย.2562นายสมพร คงแสงทองบ้านเขว้า
40 จอง 16 มิ.ย.2562นายเซ็ง แก้วพวงหนองบัวแดง
41 ซื้อ16 มิ.ย.2562นายอำไพ วรรณวงษ์พลิ้ว
42 จอง16 มิ.ย.2562นายกฤษฎา นักธรรมปทุมธานี
43 จอง1 ก.ค.2562นายกำพุธ พิพัฒน์กุลชาติสมุทราปราการ
44 จอง1 ก.ค.2562นายชโยทิต พันธ์สีบางบ่อ
45 จอง1 ก.ค.2562นางงั่งเชียง แซ่ไหลรองเมือง
46 จอง1 ก.ค.2562น.ส.นุชรา ทุมเทียงเอราวัณ
47 จอง1 ก.ค.2562นางภัคชัญญา ไชยปิงนนทบุรี
48 จอง1 ก.ค.2562นายย้อม สีหะวงษ์เอราวัณ
49 จอง1 ก.ค.2562นายยงยุทธ ฉันทาลุนัยราชดำเนิน
50 จอง1 ก.ค.2562นางวรวรรณ ตาทองบางซื่อ
51 จอง1 ก.ค.2562นายสุพจน์ ธนกิจวรวัฒน์สมุทรปราการ
52 จอง1 ก.ค.2562นางสวย ทองใบเอราวัณ
53 จอง1 ก.ค.2562นายอุสา มาตปัญญาเอราวัณ
54 จอง1 ก.ค.2562นายชานนท์ จดจำอุโมงค์
55 จอง1 ก.ค.2562นายวิสาร ก่อกุลจิรวัฒน์องครักษ์
56 จอง1 ก.ค.2562นางโสภี วงษ์พิมพ์สระแก้ว
57 จอง1 ก.ค.2562นายนรินทร์ เฟื่องฟูโพธิ์ทอง
58 จอง1 ก.ค.2562นายสุมิตร เกษมภักดีกระทู้
59 จอง1 ก.ค.2562นายจำลอง โพธิ์ศรีหนองเรือ
60 จอง1 ก.ค.2562นายหวด หาญสุรีย์หนองเรือ
61 จอง1 ก.ค.2562นายสมศักดิ์ มวลพรมกันทรลักษ์
62 จอง1 ก.ค.2562นายอนันต์ อัศวภูมิโพนทอง
63 จอง1 ก.ค.2562นายอีด ช่วยอ่อนพัทลุง
64 จอง1 ก.ค.2562นางจันทนี บุญประสงค์ไชยา
65 จอง1 ก.ค.2562นายประเสริฐ ศรีแสงเชียงใหม่
66 จอง1 ก.ค.2562น.ส.จรูญ มีทองนนทบุรี
67 จอง1 ก.ค.2562นายผล ทศกูลหาดใหญ่
68 จอง1 ก.ค.2562น.ส.อัญชลี มณีชัยเชียงใหม่
69 จอง1 ก.ค.2562นายสมคิด บุญมีหาดใหญ่
70 จอง1 ก.ค.2562นายสมพร หงษ์ทองหาดใหญ่
71 จอง1 ก.ค.2562นายลู่ยีเลื่อง ฑปภูผาหาดใหญ่
72 จอง1 ก.ค.2562นางศิริวรรณ ชัยวงศ์เชียงใหม่
73 จอง1 ก.ค.2562น.ส.อารี น้อยสารีจันทบุรี
74 จอง1 ก.ค.2562นายสมพงศ์ แซ่หลีหาดใหญ่
75 จอง1 ก.ค.2562นายณัฐวัฒน์ จารุชัยวัทน์กุลพระประแดง
76 จอง1 ก.ค.2562นายวิเชียร จันทราตลาดเขต
77 จอง1 ก.ค.2562นายอุทัย สมเพราะบางขุนเทียน
78 จอง1 ก.ค.2562นายสมศักดิ์ เชยสุวรรณพระประแดง
79 จอง1 ก.ค.2562นายกิตติคม เกตุแก้วพระประแดง
80 จอง1 ก.ค.2562นายทองงาย ใสกระจ่างตลาดเขต
81 จอง1 ก.ค.2562นางพยอม พรหมประดิษฐ์พระประแดง
82 จอง1 ก.ค.2562นายชัย แซ่ลิ้มตลิ่งชัน
83 จอง1 ก.ค.2562นายประสิทธิ์ หิรัญกุลตลาดเขต
84 จอง1 ก.ค.2562น.ส.ณัฐชลัยย์ แซ่ตั้งบางนา
85 จอง1 ก.ค.2562นายเนียร มีนครปจ.ราชบุรี
86 จอง1 ก.ค.2562นายเปลื้อง ผิวมะลินนทบุรี
87 จอง1 ก.ค.2562นายพยอม บุญป้องนนทบุรี
88 จอง1 ก.ค.2562นายเล็ก โกสินานนท์บางซื่อ
89 จอง1 ก.ค.2562นายศุภชัช บริบาลนุกูลบางซื่อ
90 จอง1 ก.ค.2562นายสัมพันธ์ สืบพิมพ์ปจ.ราชบุรี
91 จอง1 ก.ค.2562นางสมลักษณ์ คชสถานบางซื่อ
92 จอง1 ก.ค.2562นายอภิชา นาสูงเนินนนทบุรี
93 จอง1 ก.ค.2562นายทองปลิว วิเศษสิงห์เลาขวัญ
94 จอง1 ก.ค.2562นายบุญเสริม คริษฐาพิจิตร
95 จอง1 ก.ค.2562นายปิติยศักดิ์ สุทธิประภาปากท่อ
96 จอง1 ก.ค.2562นายพีระ เฉลิมวิวัฒน์สงขลา
97 จอง1 ก.ค.2562นายแพ อั้วคนซื่อเลาขวัญ
98 จอง1 ก.ค.2562น.ส.ราตรี สามกองงามนายายอาม
99 จอง1 ก.ค.2562นางสายธาร ณ ลำปางพะเยา
100 จอง1 ก.ค.2562นายสุนา คำใสหลอดประจันตคาม
101 จอง1 ก.ค.2562นายสมชาย ปิ่นเกตุพะเยา
102 จอง1 ก.ค.2562น.ส.อนงค์นุช แสงทองท่าแร่
103 จอง1 ก.ค.2562นางอ่อนจันทร์ รักภักดีแกดำ
104 จอง1 ก.ค.2562น.ส.ชนัญญา สันหลวงแม่สาย
105 จอง1 ก.ค.2562นายบุญเลี้ยง สุริยะอนุสรณ์ทองผาภูมิ
106 จอง1 ก.ค.2562นางวิสาร โสดวิลัยภูหลวง
107 จอง1 ก.ค.2562นายวิรัตน์ แก้วไชยวาริชภูมิ
108 จอง1 ก.ค.2562นายศุภชัย สิมมาสี่คิ้ว
109 จอง1 ก.ค.2562นางสมบูรณ์ ทองสลับโชคชัย
110 จอง1 ก.ค.2562นายสถิตย์ หวังมีสุขนางรอง
111 จอง1 ก.ค.2562นายสามารถ หอยสังข์นางรอง
112 จอง1 ก.ค.2562นายสมาน อาภรณ์หิรัญบางคล้า
113 จอง1 ก.ค.2562นางอารมณ์ ฟุ้งเดชศรีราชา
114 จอง1 ก.ค.2562น.ส.กรรณิการ์ อุทัยวัฒน์รังสิต
115 จอง1 ก.ค.2562นางจวน ชุมลักษณ์ท่าศาลา
116 จอง1 ก.ค.2562นายจำลอง มุ่งหมายท่าวังผา
117 จอง1 ก.ค.2562นายพนมภร นวลนิ่มท่าศาลา
118 จอง1 ก.ค.2562นายนรินทร์ แสงหล้าสันกำแพง
119 จอง1 ก.ค.2562นายบรรเลง เชียงหนุ้นท่าวังผา
120 จอง1 ก.ค.2562นายยุทธพงศ์ ทองสีแก้วท่าศาลา
121 จอง1 ก.ค.2562นายยุทธเดช จุติโชติท่าศาลา
122 จอง1 ก.ค.2562น.ส.รุจิรา เจริญอภิบาลท่าศาลา
123 จอง1 ก.ค.2562นายสล้าง ทองขวัญท่าศาลา
124 จอง1 ก.ค.2562นายอภิสิทธิ์ สุกสายแม่เมาะ
125 จอง1 ก.ค.2562นายกิตติคุณ กุ่งแก้วบ้านโพธิ์
126 จอง1 ก.ค.2562นายแก่น พิมพ์โพธิ์หนองหาน
127 จอง1 ก.ค.2562นายคำรณ พรมมีดอยสะเก็ด
128 จอง1 ก.ค.2562นายโชติอนันต์ ตันติพิพัฒนาบ่อทอง
129 จอง1 ก.ค.2562นางชูศรี ปัญญาพรมดอยสะเก็ด
130 จอง1 ก.ค.2562นายพงษ์พิพัฒน์ พงษ์อินทร์ธรรมสว่างแดนดิน
131 จอง1 ก.ค.2562นางนัน อ่วมบุญมีอุตรดิตถ์
132 จอง1 ก.ค.2562นายเมธวิน สายยาวดอยสะเก็ด
133 จอง1 ก.ค.2562นายวศิน เส็งประโคนประโคนชัย
134 จอง1 ก.ค.2562นายวิชัย สมาธิกุลชัยบ่อทอง
135 จอง1 ก.ค.2562นางสำราญ สุจริตย์ประโคนชัย
136 จอง1 ก.ค.2562นายเฮือง สุดาคำสีชมพู
137 จอง1 ก.ค.2562นายจารึก ลักษณะพริ้มย่านตาขาว
138 จอง1 ก.ค.2562นายนิพนธ์ อุดรรักษ์กาฬสินธุ์
139 จอง1 ก.ค.2562นายประสงค์ กายาไชยแม่ลาว
140 จอง1 ก.ค.2562นางเพียงพอ สอนไชยาวาริชภูมิ
141 จอง1 ก.ค.2562นายยุทธพงค์ พิชัยรัตน์บรบือ
142 จอง1 ก.ค.2562นางวลัยพร เสนาะสารวังสะพุง
143 จอง1 ก.ค.2562นายวัด ยอดจักร์ปากเกร็ด
144 จอง1 ก.ค.2562นายสำพอง สุรินทร์เอราวัณ
145 จอง1 ก.ค.2562นางสายหยุด ลักษณะพริ้มยานตาขาว
146 จอง1 ก.ค.2562นายอธิวัฒน์ มหพลทวีรัตน์กาฬสินธุ์
147 จอง1 ก.ค.2562นางอนงค์ วงษ์ธัญกิจเสนา
148 จอง1 ก.ค.2562นางกลม วรรณภาเอราวัณ
149 จอง1 ก.ค.2562นายแสง สะดาแนนวังสะพุง
150 จอง1 ก.ค.2562นางบรรจง ชัยวิสิทธิ์วังสะพุง
151 จอง1 ก.ค.2562นางผอง สติตันวังสะพุง
152 จอง1 ก.ค.2562นายบัวศรี จุตตะโนวังสะพุง
153 จอง1 ก.ค.2562นายศิริ กองสิงห์วังสะพุง
154 จอง1 ก.ค.2562นายพล บุตรตะพรมเอราวัณ
155 จอง1 ก.ค.2562นางหยัน อินอุเอราวัณ
156 จอง1 ก.ค.2562นายปัน สุขปื้อวังสะพุง
157 จอง1 ก.ค.2562นายประมวล พิมพ์มงคลวังสะพุง
158 จอง1 ก.ค.2562นายถวิล วรรณภาเอราวัณ
159 จอง1 ก.ค.2562นายเขียน นาใจคงบางกรวย
160 จอง1 ก.ค.2562นางพีรดา ขุนเสถียรบางกรวย
161 จอง1 ก.ค.2562นางจั่น หงษาพยัคฆภูมิพิสัย
162 จอง1 ก.ค.2562ร้อยตรีสุรพงษ์ อังศุธรบางกรวย
163 จอง1 ก.ค.2562นางสุวรรณา คงศิลป์บางกรวย
164 จอง1 ก.ค.2562นางจำปี แสนศรีพยัคฆภูมิพิสัย
165 จอง1 ก.ค.2562นายจันดี ยาสุขศรีพยัคฆภูมิพิสัย
166 จอง1 ก.ค.2562นายสุจริต สิงห์วารีพยัคฆภูมิพิสัย
167 จอง1 ก.ค.2562นางสุวรรณ์ แสงอรุณพยัคฆภูมิพิสัย
168 จอง1 ก.ค.2562นายอ้วย รอดสุโขพยัคฆภูมิพิสัย
169 จอง1 ก.ค.2562น.ส.แสงดาว พรมมาประจันตคาม
170 จอง1 ก.ค.2562นายสี ปัญญาคลองหลวง
171 จอง1 ก.ค.2562นายศิริพล ดีมีลำลูกกา
172 จอง1 ก.ค.2562นายวันชัย เธียรพิเชฐลำลูกกา
173 จอง1 ก.ค.2562นางลิ่ม ทวีเมืองบ้านพรุ
174 จอง1 ก.ค.2562น.ส.บุปผา ชาวเหนือพะเยา
175 จอง1 ก.ค.2562นางบัวทอง คำศรีเดชอุดม
176 จอง1 ก.ค.2562นางตุ่น คำลอยพุเตย
177 จอง1 ก.ค.2562นางขวัญ อารีย์วงค์ปักธงชัย
178 จอง1 ก.ค.2562นายฤทธิ์ คำไล้วังสะพุง
179 จอง1 ก.ค.2562นายทองใส เกษเหมวังสะพุง
180 จอง1 ก.ค.2562นายสวน แก้ววงษาวังสะพุง
181 จอง1 ก.ค.2562นายเล็ก คำอ่อนวังสะพุง
182 จอง1 ก.ค.2562นายลวย ศรีมูลคำวังสะพุง
183 จอง1 ก.ค.2562นายภาสกร วิชาโคตรวังสะพุง
184 จอง1 ก.ค.2562นายไพฑูรย์ โพธิ์โนวังสะพุง
185 จอง1 ก.ค.2562นายทวี อินทรมณีพันธ์วังสะพุง
186 จอง1 ก.ค.2562นายทองคำ ขะพินิจวังสะพุง
187 จอง1 ก.ค.2562นายชูศักดิ์ สุขสบายวังสะพุง
188 จอง1 ก.ค.2562นายเจ๊ก เทือกสันเทียะวังสะพุง
189 จอง1 ก.ค.2562นายกมล ประครองญาติวังสะพุง
190 จอง1 ก.ค.2562นายกิตติชัย จะฟู่เชียงใหม่
191 จอง1 ก.ค.2562นางกิมฮวย แจ่มจันทร์บางซื่อ
192 จอง1 ก.ค.2562นางจำปา บัวเกิดบางปู
193 จอง1 ก.ค.2562นางซุ่ยหลั่น เจริญรื่นราชดำเนิน
194 จอง1 ก.ค.2562นายพิชัย อรุณไวกิจบางกอกน้อย
195 จอง1 ก.ค.2562นางยุพิน แซ่ซิ่นราชดำเนิน
196 จอง1 ก.ค.2562น.ส.วิริยา นิลนพคุณบางรัก
197 จอง1 ก.ค.2562นายสังเวียน สว่างศิริบางรัก
198 จอง1 ก.ค.2562นายสิทธิชัย ตาทองบางซื่อ
199 จอง1 ก.ค.2562นายสุพจน์ จันแจ้งนนทบุรี
200 จอง1 ก.ค.2562นางบัวริม อภัยมุณีนครราชสีมา
201 จอง1 ก.ค.2562นางทาริกา กมลรัตน์ด่านซ้าย
202 จอง1 ก.ค.2562นางดวงสมร เครื่องกลางนครราชสีมา
203 จอง1 ก.ค.2562นายเฉลิมไชย ประดุจเดชานครราชสีมา
204 จอง1 ก.ค.2562นายคำปัน ตาเกี๋ยนแม่ริม
205 จอง1 ก.ค.2562น.ส.สงวน วงศ์วัฒน์นครนายก
206 จอง1 ก.ค.2562นายสายลม แสนฤดีกระนวน
207 จอง1 ก.ค.2562นายสายจันทร์ แสนโคกกระนวน
208 จอง1 ก.ค.2562นายสำรวย อุทัยพิบูลย์บางกอกน้อย
209 จอง1 ก.ค.2562นางทองมาก ชมชื่นลาดหญ้า
210 จอง1 ก.ค.2562นางปราณี ชมภูพื้นสามเสนใน
211 จอง1 ก.ค.2562น.ส.พิมลวรรณ นพมาศสามเสนใน
212 จอง1 ก.ค.2562นายสุรพล เพิมพูลบวรสามเสนใน
213 จอง1 ก.ค.2562นางระเบียบ พานขุนทดสามโคก
214 จอง1 ก.ค.2562น.ส.จีรวิตรี รุจิเรขวัตรสามโคก
215 จอง1 ก.ค.2562นายสมเกียรติ ครบสีกุลท่าพล
216 จอง1 ก.ค.2562นางสุรนีย์ สุขแสนพร้าว
217 จอง1 ก.ค.2562นางสุรัตน์ มาลัยหอมพิษณุโลก
218 จอง1 ก.ค.2562นายอนุศักดิ์ ศรีหาธาตุหนองคาย
219 จอง1 ก.ค.2562นายวิรัช อร่ามกูลดำเนินสะดวก
220 จอง1 ก.ค.2562น.ส.อารี รุ่งลิขิตเจริญดำเนินสะดวก
221 จอง1 ก.ค.2562นายวินัย ทาเกิดแม่เทา
222 จอง1 ก.ค.2562นางสุปราณี พนมรัตนกุลบ้านฉาง
223 จอง1 ก.ค.2562นางอุ้ม เพ็ชรพิชัยพิชัย
224 จอง1 ก.ค.2562นายสมบัติ ปิติเลิศผักไห่
225 จอง1 ก.ค.2562นายธนิตย์ พิลาวิเชียรบุรี
226 จอง1 ก.ค.2562นางกองนาง ชินโพธิ์บึงสามพัน
227 จอง1 ก.ค.2562นายสุพัฒน์ เสมาทองหล่มสัก
228 จอง1 ก.ค.2562นางท่อน บุสีชาชุมแพ
229 จอง1 ก.ค.2562นางตาล คันธีแม่อาย
230 จอง1 ก.ค.2562นายคำปุน ทองงามยโสธร
231 จอง1 ก.ค.2562นายอุทัย อังคุณะร้อยเอ็ด
232 จอง1 ก.ค.2562นางจันทร์ ผุดผ่องเวียงชัย
233 จอง1 ก.ค.2562นายเกียรติ แซ่แต้ธัญบุรี
234 จอง1 ก.ค.2562นายอุดม น้อยธิบึงกาฬ
235 จอง1 ก.ค.2562นางเรียน ศรีบุรินทร์ภูเรือ
236 จอง1 ก.ค.2562นายเผย จันทร์แสงสีภูเรือ
237 จอง1 ก.ค.2562นายอาทิตย์ จำปีพรมภูเรือ
238 จอง1 ก.ค.2562นางวันดี กันพนมเลย
239 จอง1 ก.ค.2562นายยัง คิริชีเลย
240 จอง1 ก.ค.2562นายพัฒน์สิน พงศ์รัชชานนท์ไทรน้อย
241 จอง1 ก.ค.2562นายสัมฤทธิ์ ชุติมากรณ์ตาคลี
242 จอง1 ก.ค.2562นายบุญรวม น้ำจันทร์ไทรน้อย
243 จอง1 ก.ค.2562นายวัชระ สุขสมบูรณ์ฉะเชิงเทรา
244 จอง1 ก.ค.2562นายสมศักดิ์ ธีระดิษฐฉะเชิงเทรา
245 จอง1 ก.ค.2562นางลัดดา ชละมณีฉะเชิงเทรา
246 จอง1 ก.ค.2562นายธวัชชัย พรหมมาพระพุทธบาท
247 จอง1 ก.ค.2562นายสมพร อรัญญาพระพุทธบาท
248 จอง1 ก.ค.2562นายเนียม สันติชัยกุลพระพุทธบาท
249 จอง1 ก.ค.2562นายสมมาต กฤษสุริยาพระพุทธบาท
250 จอง1 ก.ค.2562นางทวี ธนะมั่นตะพานหิน
251 จอง1 ก.ค.2562นางฉัตรจารีย์ วงศ์พัทธนกุลตาก
252 จอง1 ก.ค.2562น.ส.วิลันดา จันเมืองนครศรีธรรมราช
253 จอง1 ก.ค.2562นายสมบูรณ์ ก๋าจูจัน
254 จอง1 ก.ค.2562นางสมจิตร ตั๋งบุญชูสากเหล็ก
255 จอง1 ก.ค.2562นางทุมมา นะทะศิริห้วยแถลง
256 จอง1 ก.ค.2562นายวินัย ทับอินทร์ตาก
257 จอง1 ก.ค.2562นายชัยศรี เศษมาขอนแก่น
258 จอง1 ก.ค.2562นางกฤษณา นาสมศรีพยุหะคีรี
259 จอง1 ก.ค.2562นายสวัสดิ์ อินทมนต์บ้านไร่
260 จอง1 ก.ค.2562นายวิชัย สวนเมาดีน่าน
261 จอง1 ก.ค.2562น.ส.ทองอินทร์ อู่เงินสูงเม่น
262 จอง1 ก.ค.2562นายไถ่หมก แซ่เจาบ่อไร่
263 จอง1 ก.ค.2562นายทองอินทร์ ศรีแก้วขันแม่แจ่ม
264 จอง1 ก.ค.2562นายมานิตย์ ถวายไชยปราการ
265 จอง1 ก.ค.2562นายทวีศักดิ์ จินาติไชยปราการ
266 จอง1 ก.ค.2562นายบุญธรรม กุลเถื่อนศรีประจันต์
267 จอง1 ก.ค.2562น.ส.ประนอม ศรีตระกูลสุโขทัย
268 จอง1 ก.ค.2562นางไสว บางเหลืองเก้าเลี้ยว
269 จอง1 ก.ค.2562นางจำรัส เกาะมะไฟกบินทร์บุรี
270 จอง1 ก.ค.2562น.ส.วราภรณ์ สิตศิลป์ปัตตานี
271 จอง1 ก.ค.2562นายชูชาติ ชัยประเดิมศักดิ์ศรีสำโรง
272 จอง1 ก.ค.2562นายสิงห์ คำเสียงหล่มเก่า
273 จอง1 ก.ค.2562นายสนั่น ตาลเสี้ยนหัวดง
274 จอง1 ก.ค.2562นายสำเริง พันธุ์แตงลาดพร้าว
275 จอง1 ก.ค.2562นายจรูญ หมวกลาวบางบัวทอง
276 จอง1 ก.ค.2562นายโชติ บุญกล้าบางใหญ่
277 จอง1 ก.ค.2562นายทองสุก อินหมีพลับพลาไชย
278 จอง1 ก.ค.2562นายอุทัย จินภักดีบางบัวทอง
279 จอง1 ก.ค.2562นายกมล กุลจารุสมิตพระโขนง
280 จอง1 ก.ค.2562น.ส.นิดดา ผ่านสระน้อยปทุมธานี
281 จอง1 ก.ค.2562นางสิน ชาวกงจักร์ลาดพร้าว
282 จอง1 ก.ค.2562นายประหยัด เพิ่มพูนสามโคก
283 จอง1 ก.ค.2562นายนภัทร ขำเนียมสามเสนใน
284 ซื้อ1 ก.ค.2562นายกิตติชัย การอรชัยสุราษฎร์ธานี
285 ซื้อ1 ก.ค.2562นางสุนามน บริสุทธิ์ลำพูน
286 ซื้อ1 ก.ค.2562น.ส.บุญให้ คุ้มกันพรหมคีรี
287 ซื้อ1 ก.ค.2562นายพงษ์ศักดิ์ ไขทำมาปากพนัง
288 ซื้อ1 ก.ค.2562นายประจวบ ญาณะเงินบ้านธิ
289 ซื้อ1 ก.ค.2562นางทำ มีสุขทานพอ
290 ซื้อ1 ก.ค.2562นางบัวบาน วลัยพรอนันต์สูงเม่น
291 ซื้อ1 ก.ค.2562นายอนุทิน จิตรฐานเชียงดาว
292 ซื้อ1 ก.ค.2562นางวันดา พุทธปวนแม่แตง
293 ซื้อ1 ก.ค.2562นายแปลก มูลเรือนลาดหลุมแก้ว
294 ซื้อ1 ก.ค.2562นางกาญจนา แซ่เลี่ยงรังสิต
295 ซื้อ1 ก.ค.2562นายบุญสาม สุขมั่นสระโบสถ์
296 ซื้อ1 ก.ค.2562นายสมบัติ โพธิ์อุบลนครชัยศรี
297 ซื้อ1 ก.ค.2562นายบักช้ง แซ่ฮ้ออ้อมใหญ่
298 ซื้อ1 ก.ค.2562นายณรงค์ แซ่อื๊อกำแพงแสน
299 ซื้อ1 ก.ค.2562นายชวิน เจริญศรีดอนตูม
300 ซื้อ1 ก.ค.2562น.ส.กัลยา เกษมศรีสำเหร่
301 ซื้อ1 ก.ค.2562นายพิชัย สายจันทร์มีนบุรี
302 ซื้อ1 ก.ค.2562นางบุญเพ็ญ แก้วเมืองมูลราชดำเนิน
303 ซื้อ1 ก.ค.2562นายบุญรอด ผ่องใสหนองจอก
304 ซื้อ1 ก.ค.2562นางอารีย์ เพิ่มศักดิ์สมพระโขนง
305 ซื้อ1 ก.ค.2562นายสำราญ เอกกุลหนองจอก
306 ซื้อ1 ก.ค.2562นายหล้า บุญรักษาพะเยา
307 ซื้อ1 ก.ค.2562นายจำเนียน พันแก่นไพรบึง
308 ซื้อ1 ก.ค.2562นายยี พิมพาคลองขลุง
309 ซื้อ1 ก.ค.2562นายสมาน เสนครามไพรบึง
310 ซื้อ1 ก.ค.2562นางรัดใจ แซ่จันทร์ทองผาภูมิ
311 ซื้อ1 ก.ค.2562นางพิมสิริน วิบูลยานนท์บ้านค่าย
312 ซื้อ1 ก.ค.2562นายบุญให้ รัตนภิรมย์ปลวกแดง
313 ซื้อ1 ก.ค.2562นายมูล ภูฆังตลาดเขต
314 ซื้อ1 ก.ค.2562นางจรูญลักษณ์ วีระพลปจ.ราชบุรี
315 ซื้อ1 ก.ค.2562นางณราวดี เลิศศุภมาศรามอินทรา
316 ซื้อ1 ก.ค.2562นายผาด มากเพชรปากเกร็ด
317 ซื้อ1 ก.ค.2562น.ส.กิ่งแก้ว พูลสวัสดิ์นนทบุรี
318 ซื้อ1 ก.ค.2562นางจำลอง ทองเอี่ยมนนทบุรี
319 ซื้อ1 ก.ค.2562นางประจักศรี ปลัดกองเลย
320 ซื้อ1 ก.ค.2562นายประมวล รูปช้างเอราวัณ
321 ซื้อ1 ก.ค.2562นายธีระ ผลพิลาวังสะพุง
322 ซื้อ1 ก.ค.2562นายหนูหล่ำ สอนสุภาพวังสะพุง
323 ซื้อ1 ก.ค.2562น.ส.รุจยา ผิวศิริเลย
324 ซื้อ1 ก.ค.2562นายธวัชชัย โตจันทร์วังสะพุง
325 ซื้อ1 ก.ค.2562นางเจริญ สาลาสุตาเชียงคาน
326 ซื้อ1 ก.ค.2562นายสุพิน ประสมทรัพย์ภูเรือ
327 ซื้อ1 ก.ค.2562นางทองบ่าย วังคีรีวังสะพุง
328 ซื้อ1 ก.ค.2562นางจันทร์ เวชสวัสดิ์วังสะพุง
329 ซื้อ1 ก.ค.2562นางสุวรรณา แสงอรุณพยัคฆภูมิพิสัย
330 ซื้อ1 ก.ค.2562นายเสวียร จังอินทร์พยัคฆภูมิพิสัย
331 ซื้อ1 ก.ค.2562นายสมศักดิ์ เซียงหนูปักธงชัย
332 ซื้อ1 ก.ค.2562น.ส.จารุวรรณ ถิ่นวงศ์พิทักษ์นครราชสีมา
333 ซื้อ1 ก.ค.2562นางจั่น กลิ่นจันทร์ปากช่อง
334 ซื้อ1 ก.ค.2562นายแก้ว ศรีหริ่งเอราวัณ
335 ซื้อ1 ก.ค.2562นางดาวแจ่ม สุขปื้อวังสะพุง
336 ซื้อ1 ก.ค.2562นายจำรอง อาษาภาบรบึง
337 ซื้อ1 ก.ค.2562นายชิงชัญ พิมคีรีเอราวัณ
338 จอง1 ก.ค.2562นายอัครินทร์ เกษมศานติ์สุขคลองจันดี
339 จอง1 ก.ค.2562นางละโอ๊ะ ทวีไพรบึง
340 จอง1 ก.ค.2562นายสมพร เสียงห้วยไพรลำนารายณ์
341 จอง1 ก.ค.2562นายคนึง อารีมิตรท่าเรือ
342 จอง1 ก.ค.2562นางสุรีย์ เลิศเจริญศิลป์วิเศษชัยชาญ
343 จอง1 ก.ค.2562นายอาณัติ สุนทรสนิทเสนีนครสวรรค์
344 จอง1 ก.ค.2562นางสวรรณ ศรัทธาไพรบึง
345 จอง1 ก.ค.2562นายอภิชาติ พิมคีรีวังสะพุง
346 จอง1 ก.ค.2562นายจิรศักดิ์ ไพรบึงวังสะพุง
347 จอง1 ก.ค.2562นางสงบ สันติยานนท์ชัยนาท
348 จอง1 ก.ค.2562นายศิริศักดิ์ บุญเยี่ยมธนะดีไพรบึง
349 จอง1 ก.ค.2562นางหนูรักษ์ แก้วกัณหาไพรบึง
350 จอง1 ก.ค.2562นายงอม อำนวยไพรบึง
351 จอง1 ก.ค.2562นางปวริศา ประภาสโนบลรามอินทรา
352 จอง1 ก.ค.2562นายสง่า อ่อนสดปากชม
353 จอง1 ก.ค.2562นายสนิท ตรงเที่ยงแม่ระมาด
354 จอง1 ก.ค.2562นายประพันธุ์ สรงกระสินธุ์ปากชม
355 จอง1 ก.ค.2562นางเรวดี อุ๋ยตระกูลพรหมคีรี
356 จอง1 ก.ค.2562นางรัตติยา กุนกระจาอุดรธานี
357 จอง1 ก.ค.2562นางอรทัย ล้วนจำเริญปากช่อง
358 จอง1 ก.ค.2562นายชลัท แสงสุวรรณลำปลายมาศ
359 จอง1 ก.ค.2562นายผมมา สืบเพ็งปราสาท
360 จอง1 ก.ค.2562นายอุดมกิจ ลิ้มอุดมสุขบางกอกน้อย
361 จอง1 ก.ค.2562นายมรุต บุดดีเหมือนเลย
362 จอง15 ก.ค.2562นายสมชาย ทองลอยตาคลี
363 จอง15 ก.ค.2562นายสมพร ญาณกายปากเกร็ด
364 จอง15 ก.ค.2562นางสายันต์ เอี่ยมสำอางค์ชุมแสง
365 จอง15 ก.ค.2562น.ส.ทองอินทร์ มีนทะระจรเข้บัว
366 จอง15 ก.ค.2562น.ส.วิระดา ไกรทองหาดใหญ่
367 จอง15 ก.ค.2562นายโกมารกุล กาญจนรัชต์สกลนคร
368 จอง1 ส.ค.2562นายโกมารกุล กาญจนรัชต์สกลนคร
369 จอง1 ส.ค.2562นางสาคร สาลีเพ็งนครพนม
370 จอง1 ส.ค.2562น.ส.โสภา เสนทิพย์จตุจักร
371 จอง1 ส.ค.2562นายบุญชอบ อุ๋ยตระกูลท่ายาง
372 จอง1 ส.ค.2562น.ส.สมบูรณ์ คลังสินมีนบุรี
373 จอง1 ส.ค.2562นายกิตติศักดิ์ เกษมณีจรเข้บัว
374 จอง16 ส.ค.2562นายกิตติศักดิ์ เกษมณีจรเข้บัว
375 จอง16 ส.ค.2562น.ส.แฉล้ม หาญศึกมีนบุรี
376 จอง16 ส.ค.2562นายชรินทร สโรบล (2)ตลิ่งชัน
377 จอง16 ส.ค.2562นายบุญมี ดาววีระกุลอู่ทอง
378 จอง16 ส.ค.2562น.ส.ศิริ โพธิ์สุพรรณภาษีเจริญ
379 จอง16 ส.ค.2562นางนงนุช บึงไพศาลสมบูรณ์ปจ.เพชรบุรี
380 จอง16 ส.ค.2562น.ส.จันทิมา แพทย์ประทุมทุ่งเบญจา
381 จอง1 ก.ย.2562น.ส.จันทิมา แพทย์ประทุมทุ่งเบญจา
382 จอง1 ก.ย.2562นายเล้ง วณิชานุกุลยกิจลำพูน
383 จอง1 ก.ย.2562นายประสาท พลขันธุ์ (2)มหาสารคาม
384 จอง1 ก.ย.2562น.ส.อนิสตา หาวงศ์นครพนม
385 จอง1 ก.ย.2562นายประสาท พลขันธุ์มหาสารคาม
386 จอง16 ก.ย.2562นายเต้ง ป้อมบุญมีพิษณุโลก
387 จอง16 ก.ย.2562น.ส.อนิตสา หาวงศ์นครพนม
388 จอง16 ก.ย.2562นายบุญยงค์ แซ่ตั้นอ้อมน้อย
389 จอง16 ก.ย.2562นายประสาน พัดลมปจ.สุพรรณบุรี
390 จอง1 ต.ค.2562นายปรีดา เฮงเจริญทรัพย์ (2)บัวใหญ่
391 จอง1 ต.ค.2562นายเต้ง ป้อมบุญมีพิษณุโลก
392 จอง1 ต.ค.2562นายบุญยงค์ แซ่ตั้นอ้อมน้อย
393 จอง1 ต.ค.2562น.ส.วาสนา จันตะบางขุนเทียน
394 ซื้อ1 ต.ค.2562นายอนิรุตต์ แก้วชูฟองพระโขนง
  • โครงการซื้อ-จองสลากกินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้า
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • สอบถามข้อมูล :
  • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล โทร. 0-2528-8688
  • วันทำการตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น.
  • ก่อนวันซื้อ-จอง 1 วัน และหลังวันซื้อ-จอง 3 วัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ


  • สถานที่ติดต่อ :
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000